ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഏത് പഴയ ഫോട്ടോയേയും നല്ല ഒന്നാന്തരം HD ക്ലാരിറ്റിയിലാക്കാൻ ഒരു ആപ്പ് | technomobo

ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഏത് പഴയ ഫോട്ടോയേയും നല്ല ഒന്നാന്തരം HD ക്ലാരിറ്റിയിലാക്കാൻ ഒരു ആപ്പ് | technomobo

 


  • പഴയകാലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോകൾ, ക്യാമ്പസ് ഫോട്ടോകൾ, വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫോട്ടോകൾ കൈകളിൽ ഉണ്ടാകും.
  •   പക്ഷേ, പലതിനും ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും. മുഖം വ്യക്തമായി കാണില്ല.
  •  എന്നാൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ക്ലിയറുള്ള HD ഫോട്ടോയാക്കാം .
  • മുഖം വ്യക്തമല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പ്‌ ഫോട്ടോകൾ ഓരോ മുഖവും വ്യക്തമാകുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റാം...

Turn your old, pixelated, blurred or damaged pictures into high-definition photos with just one tap!


Remini uses state-of-the-art Artificial Intelligence to unblur, restore, and enhance any image you want. Take your old memories and give them a new lease of life in stunning, crystal clear HD.


Over 100 million photos now revitalized. The Remini photo editor is one of the most popular and beloved enhancer apps in the world. Scan your old family photos, revitalize them, and reminisce together!


Turn your portrait, selfie, or group picture into HD—it’s incredible with face details!

- Repair old, blurry, scratched photos

- Clear vintage and old camera photos

- Sharpen and unblur out of focus pictures

- Increase the number of pixels in low quality photos and retouch them
We put constant work into the AI model to bring continuous improvements and new features to make your experience satisfying! Check back for the latest updates.The app is available in: English, Hindi, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Simplified and Traditional Chinese, Spanish, and Thai.Subscribe or to have unlimited access to all the premium features as well.

• Subscription length: weekly, monthly, yearly

• Your payment will be charged to your Google Account as soon as you confirm your purchase.

• You can manage your subscriptions and turn off auto-renewal from your Account Settings after the purchase.

• Your subscription will renew automatically, unless you turn off auto-renew at least 24 hours before the end of the current period.

• The cost of renewal will be charged to your account in the 24 hours prior to the end of the current period.

• When canceling a subscription, your subscription will stay active until the end of the period. Auto-renewal will be disabled, but the current subscription will not be refunded.

• Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when purchasing a subscription.Have a feature request you would like to see in a future version of the app? Do not hesitate to contact us at support-android@remini.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements