ലിങ്കുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും.

ലിങ്കുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും.

താഴെ കാണുന്ന ഓരോ ലിങ്കുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഓരോ ജുസ്അ കളേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 ഈ ലിങ്കുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഖുർആൻ പാരായണം  കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. 

ഫയലുകൾ mp3 ആയി സേവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.


🔊🎧🔊🎧🔊🎧🔊🎧🔊🎧


Juz 10 ⇨ http://j.mp/2bHfyUH

Juz 11 ⇨ http://j.mp/2bHf80y

Juz 12 ⇨ http://j.mp/2bWnTby

Juz 13 ⇨ http://j.mp/2bFTiKQ

Juz 14 ⇨ http://j.mp/2b8SUTA

Juz 15 ⇨ http://j.mp/2bFRQIM

Juz 16 ⇨ http://j.mp/2b8SegG

Juz 17 ⇨ http://j.mp/2brHsFz

Juz 18 ⇨ http://j.mp/2b8SCfc

Juz 19 ⇨ http://j.mp/2bFSq95

Juz 20 ⇨ http://j.mp/2brI1zc

Juz 21 ⇨ http://j.mp/2b8VcBO

Juz 22 ⇨ http://j.mp/2bFRxNP

Juz 23 ⇨ http://j.mp/2brItxm

Juz 24 ⇨ http://j.mp/2brHKw5

Juz 25 ⇨ http://j.mp/2brImlf

Juz 26 ⇨ http://j.mp/2bFRHF2

Juz 27 ⇨ http://j.mp/2bFRXno

Juz 28 ⇨ http://j.mp/2brI3ai

Juz 29 ⇨ http://j.mp/2bFRyBF

Juz 30 ⇨ http://j.mp/2bFREcc

 ഇത് സേവ് ചെയ്യുക... മറ്റ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക... ഇത് ഒരു സ്വാലിഹായ അമൽ ആയി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടേ....ആമീൻ


Previous Post Next Post

 ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆