പതിനൊന്നാം രാവിലെ ദിക്ർ പിഡിഎഫ് | 11-aam raavile dikr PDF

പതിനൊന്നാം രാവിലെ ദിക്ർ പിഡിഎഫ് | 11-aam raavile dikr PDF

ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളെ സ്മരിച്ച് കൊണ്ട് 11-ആം രാവിൽ ചൊല്ലുന്ന ദിക് റുകളുടെ പിഡിഎഫ് ആണ് ഇവിടെ.
ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക.
pinch or double tap to zoom in
Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements