മലയാള പത്രങ്ങളുടെ പിഡിഎഫ് (E-Papper) വായിക്കാം

മലയാള പത്രങ്ങളുടെ പിഡിഎഫ് (E-Papper) വായിക്കാം

ഓൺലൈൻ വായന എത്ര വർദ്ധിച്ചാലും രാവിലെ ഒരു പത്ര വായന ഒരു സുഖം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് പത്രങ്ങൾ അതേ കോലത്തിൽ തന്നെ ഇ-പേപറുകളായി വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു! കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ പത്രങ്ങളുടെ ഇ-പത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന പത്രങ്ങളുടെ പേരുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements