കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കൗൺസിലർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കൗൺസിലർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Welcome to another job vacancy updateby technomobo.com

Are you interested in Kerala job vacancies? We are at your help. Kindly read completely to know more about the openings in detail.

To apply for an opening, there is a 'Apply Now' button at the bottom of respective articles or use the email address provided to send your CV. Even the links over the job vacancies are clickable.

Middle East job guarantees you a well-off living. Obviously, this is a golden opportunity for you.

This website brings you frequent updates regarding vacancies in public and private sectors in India as well as Abroad. In order to get daily updates please visit our site. You can also be the member in our whatsapp and  telegram update groups.

Dont hesitate to share this with your friends and family.
നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. 18 നും 36 നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അർഹരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലഭിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിലൂടെയോ എഴുത്തുപരീക്ഷയും ഇന്റർവ്യൂവും ഒരുമിച്ചു നടത്തിയോ ആയിരിക്കും അർഹരായവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈക്കോടതി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും.
 


     Join WhatsApp
55200/- രൂപയ്ക്കും 115300/- രൂപയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും 


രണ്ടു ഘട്ടമായാണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ 2022 നവംബർ 15 വരെയും രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ 2022 നവംബർ 23 വരെയും സമയമുണ്ട്.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി, ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട രീതി, റിസർവേഷൻ, മറ്റ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിലുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനും അപേക്ഷിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
യോഗ്യത:


  • സോഷ്യൽ വർക്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം

അല്ലെങ്കിൽ

  • സൈക്കോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിരുദം

ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗിൽ രണ്ടു വർഷത്തെയെങ്കിലും പ്രവർത്തിപരിചയം. ( മറ്റ് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് )

സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന

500/- രൂപയാണ് അപേക്ഷാഫീസ്. SC/ST, തൊഴിൽ രഹിതരും ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നിവർ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല.Apply Now


Warning: Proceed with care and with own responsibility. technomobo.com is just an advertiser and not a recruitment agency.

If any agents are approaching for processing fee, we are not responsible.


For daily job vacancy updates our whatsapp and telegram groups are free to join.

Thank You.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements