ബാങ്ക് ഏതായാലും ബാലൻസ് അറിയാൻ ഒരു മിസ്കാൾ മതി!

ബാങ്ക് ഏതായാലും ബാലൻസ് അറിയാൻ ഒരു മിസ്കാൾ മതി!

നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഏതുമായിക്കോട്ടെ...ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് അറിയാൻ ഒറ്റ മിസ്കാൾ മാത്രം മതി. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് മിസ്കാൾ ചെയ്യുക.ഉടനടി എസ് എം എസ് ആയി നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ബാങ്കുകളും അവയുടെ മിസ്കാൾ സേവന നമ്പറുകളുടെ ലിസ്റ്റും :-


Axis Bank    18004195959


Andhra Bank    09223011300


Allahabad Bank    09224150150


Bank of Baroda (BoB)    09223011311


Bharatiya Mahila Bank (BMB)    09212438888


Dhanlaxmi Bank    08067747700


IDBI Bank    18008431122


Kotak Mahindra Bank    18002740110


Syndicate Bank    09664552255 or 08067006979


Punjab National Bank (PNB)    18001802222 or 01202490000


ICICI Bank    02230256767


HDFC Bank    18002703333


Bank of India (BoI)    09015135135


Canara Bank    09015483483


Central Bank of India    09222250000


Karnataka Bank    18004251445


Indian Bank    09289592895


State Bank of India (SBI)    09223766666


Union Bank of India    09223008586


UCO Bank    09278792787


Vijaya Bank    18002665555


Yes Bank    09223920000


Karur Vysya Bank (KVB)    09266292666


Federal Bank    8431900900


Indian Overseas Bank    04442220004


South Indian Bank    09223008488


Saraswat Bank    9223040000


Corporation Bank    09289792897


Punjab Sind Bank    1800221908


Banks merged with SBI (SBH, SBP, SBT, SBM & SBBJ)    09223766666


United Bank of India    09015431345 or 09223008586


Dena Bank    09289356677


Bandhan Bank    18002588181


RBL Bank    18004190610


DCB Bank    7506660011


Catholic Syrian Bank    09895923000


Kerala Gramin Bank    9015800400


Tamilnad Mercantile Bank    09211937373


Citibank    9880752484


Deutsche Bank    18602666601


IDFC First Bank    18002700720


Bank of Maharashtra    18002334526


Oriental Bank of Commerce    08067205757


Lakshmi Vilas Bank    8882441155


The City Union Bank    9278177444


IndusInd Bank    18002741000


Indian Post Payments Bank (IPPB)    8424026886


AU Small Finance Bank    18001202586


Ujjivan Small Finance Bank    9243012121


Odisha Gramya Bank    8448290045


Baroda Gujarat Gramin Bank    7829977711


Karnataka Gramin Bank    9015800700Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements