യു എ ഇ ലേക്ക് മസ്ജിദ് ക്ലീനേഴ്‌സിനെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്

യു എ ഇ ലേക്ക് മസ്ജിദ് ക്ലീനേഴ്‌സിനെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്


22 നും 40 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള  മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്കും, യുവതികൾക്കും  അപേക്ഷിക്കാം.
ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്.
22 നും 40 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള  മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്കും, യുവതികൾക്കും  അപേക്ഷിക്കാം.
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളവർ
REQUIRED TO UAE (Dubai, Abu Dhabi , Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah and Umm Al Quwain)
MASJID CLEANERS
🔺 AGE BETWEEN 20 TO 40
🔺MUSLIM CANDIDATES ONLY
💰 Salary - 925 AED + allowances + OT+ Accommodation+ Health card + Transportation.
Send CV/biodata, passport copy & photo  മെയിൽ ചെയ്യൂ:
Email: malabarjobsolution@gmail.com
Phone:
☎ +91 7902 646447
Share to your friends and family

2 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements