പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമായി മലയാളം ന്യൂസ് ചാനൽ ആപ്പ്!

പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമായി മലയാളം ന്യൂസ് ചാനൽ ആപ്പ്!

 നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളീയർക്ക് മാത്രമായി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻറർനെറ്റ് ലൈവ് ടിവി മലയാള ചാനലും വീഡിയോ ന്യൂസ് പോർട്ടലും ആണിത്. 
NRK കൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പുറം ലോകത്തിന് കാണിക്കാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടാനും NRK യുടെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനും പങ്കിടാനും ഒരു ആഗോള പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എൻ‌ആർ‌കെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പരിധിയില്ലാത്ത ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിനോദം, വിവര, സാമൂഹിക പ്രസക്തമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements