2015-19 വരെയുള്ള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ വാർഷിക പരീക്ഷാ പേപറുകൾ പി ഡി എഫ് ആയി ലഭ്യമാകുന്നതാണ്

2015-19 വരെയുള്ള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ വാർഷിക പരീക്ഷാ പേപറുകൾ പി ഡി എഫ് ആയി ലഭ്യമാകുന്നതാണ്


ഉസ്താദുമാരെ...

താഴെയുള്ള 'ചോദ്യപ്പേപറുകൾ' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 2015 മുതൽ 19 വരെയുള്ള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ വാർഷിക പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാാണ്. ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലൊ.
നന്ദി


Post a Comment

Previous Post Next Post

READ MUST: ഏത് ജോലിക്കും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് CV തയ്യാറാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👉 DOWNLOAD CV MAKER APP