കേരളത്തിലെ കൊവിഡ്19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം ലൈവായി അറിയാം Covid-19

കേരളത്തിലെ കൊവിഡ്19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം ലൈവായി അറിയാം Covid-19ഇനി മുതൽ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് ബാധയുടെ കണക്ക് ഒരു പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും, ഇംഗ്ലീഷിലും കാണാം. Post a Comment

Thank you

Previous Post Next Post