എസ്‌ എം എസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ഡ് കോൾ വഴി എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്ന എസ് ബി ഐ ക്വിക്ക് ആപ്പിൽ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

എസ്‌ എം എസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ഡ് കോൾ വഴി എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്ന എസ് ബി ഐ ക്വിക്ക് ആപ്പിൽ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?


ഏതൊരാൾക്കും സ്വന്തം ഫോണിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എസ്ബിഐ ക്വിക്ക് .
ഒരു തവണ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്  ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എസ്എംഎസ്, മിസ്കോൾ വഴി പ്രവർത്തിക്കും. ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ കീ വേഡുകളോ, മൊബൈൽ നമ്പറോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമില്ല.സേവിങ്സ്, കറന്റ്, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, കാഷ് ക്രഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഇൗ സേവനം ലഭിക്കും. സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ  മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ പാസ് വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാംപക്ഷേ എസ്ബിഐ ക്വിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്താനാവില്ല.ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ആണ്.

✨എസ്ബിഐ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് തുക അറിയാം.
✨ മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്,
✨ചെക്ക് ബുക്കിനുള്ള അപേക്ഷ,
✨അവസാനത്തെ ആറുമാസത്തെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റുമെന്റ്,
✨ഭവന വായ്പ-വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എന്നിവയുടെ പലിശയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ✨ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് എസ്ബിഐയ്ക്ക് അവധിയുള്ള ത്

✨സേവനങ്ങൾ ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ  ചെയ്യണം:
'REG Account Number' എന്ന് 09223488888 രജിസ്ട്രേഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിൽനിന്ന് എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കുക.

വിജയകരമായി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ആവിവരം ലഭിക്കും.തുടർന്ന് സേവനം ഉപയോഗിക്കാം.

✨അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അറിയാൻ:'BAL' എന്ന് 09223766666 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മിസ് കോൾ ചെയ്യുക.✨മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കാൻ:
09223866666 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് മിസ് കോൾ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ, 'MSTMT' എന്ന് എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക.
ചെക്ക് ബുക്കിനുള്ള അപേക്ഷ
09223588888 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് 'CHQREQ' എന്ന് എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന് തിരിച്ച് എസ്എംഎസ് ലഭിക്കും. അതിനുശേഷം 'CHQACC(space)Y(space)6-digit number received in SMS'- എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കുക.✨പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ:HLI(space)(space)എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ 09223588888 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കുക.✨ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ:എടിഎം കാർഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ, മോഷണം പോകുകയോ ചെയ്താൽ എസ്എംഎസ് വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിൽനിന്ന് അതിനായി 'BLOCK(space)XXXX ഫോർമാറ്റിൽ 567676ലേയ്ക്ക് എസ്എംഎസ് അയക്കാം. XXXX-എന്നത് നിങ്ങളുടെ കാർഡിലെ അവസാനത്തെ നാല് അക്കങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
തിരിച്ച് സന്ദേശം ലഭിക്കും. അപേക്ഷയുടെ നമ്പർ, ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത തിയതിയും സമയവും അതിലുണ്ടാകും.

✨ആപ്പ് ലിങ്ക്:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbi.sbiquick

Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements