പൊതു പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടിയവർക്ക് അഭിനന്ദന പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം winner photo frame

പൊതു പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടിയവർക്ക് അഭിനന്ദന പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം winner photo frame

Welcome.

പൊതു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് അഭിനന്ദങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം. താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി കുട്ടിയുടെ പേരും മദ്റസയുടെ പേരും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. download ക്ലിക്ക്  ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.


പോസ്റ്റർ നിർമിക്കാൻ  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

CLICK HERE .12 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

 Advertisements