ആരു വിളിച്ചാലും അവരുടെ പേര് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണും! download now getcontact app | technomobo

ആരു വിളിച്ചാലും അവരുടെ പേര് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണും! download now getcontact app | technomobo

ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു മികച്ച "സ്പാം കോളുകൾ തടയൽ"&"കോളർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ" അപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കോളുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- നിങ്ങളുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റുകളിൽ‌ ഇല്ലാത്ത നമ്പറുകളിൽ‌ നിന്നും നിങ്ങൾ‌ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോളുകൾ‌ തിരിച്ചറിയാൻ‌ കഴിയും


- നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനാവശ്യ കോൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൽക്ഷണം അലേർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ റോബോകോളുകൾ, ടെലിമാർക്കറ്റർമാർ, സ്‌കാം കോളുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും.കോ ളുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അനാവശ്യ കോളുകളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കും.


    Join WhatsApp


അനാവശ്യ കോളുകൾ തടയുകയും ഈ കോളുകൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനാകും.

ഈ ആപ്പ് അതിന്റെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ശക്തി നേടുന്നു. അനാവശ്യ കോളുകളിൽ നിന്ന് "സ്പാം പരിരക്ഷണം" സജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യാന്ത്രികമായി പരിരക്ഷിക്കാനാകും.കോളർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്രേരിതമായി തിരിച്ചറിയാൻ ഈ അപ്പ് വഴി സാധിക്കും.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements