ലേബർ ഇന്ത്യ ഇനി മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും Labour India Mobile Application -Online Magazine

ലേബർ ഇന്ത്യ ഇനി മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും Labour India Mobile Application -Online Magazine

Safari Multimedia Private Limited offered Labour India Mobile Application for Students.

ലേബർ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാരാംശം ഡിജിറ്റലാക്കുന്നു

താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ലേബർ ഇന്ത്യ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

The year 1983 witnessed Labour India stepping up into the exciting world of educational publications. The tiny seedling planted by Mr. George Kulangara, the founder Chairman, has now grown into a mighty banyan tree. Having started with a single magazine in 1983, it now produces 30 specialized educational journals ranging from the Primary level to the Higher Secondary level courses - all to quench the thirst of the student, teacher and parent communities and to win their hearty admiration. Labour India Publications Ltd. was transformed into Labour India Educational Research Centre under the leadership of Mr. Santhosh George Kulangara, the Manging Director of Labour India Group, and it was inaugurated by the former President of India Dr. K.R. Narayanan on March 19, 2004.

The Labour India Rural Employment Programme (LIREP) is a project aimed at providing employment to rural women. There are 3000 members working in this project, and they lead a happy life by earning income by supplying Educational Journals, books and other educational products developed by Labour India Educational Research Centre to rural households. The LIREP members, which include mostly housewives, have attained new levels of meaning to their life.

The Labour India magazine is available on the official website https://www.labourindia.com/

ലേബർ ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ മാസികയും പ്രിന്റ്ഡ് മാസികയും ഇവിടെ ബുക്ക്‌ ചെയ്യാം

     Click Here:   View Details & Book

The essence of education is made digital through the Labour India mobile app.

About App 

With the whole world of knowledge brought under a single roof, students can now access the unlimited educational aids from Labour India anywhere anytime through the app. The app covers the entire range of publication across grades, in both Malayalam and English. The masterminds across the globe come together to curate the educational information that helps students to adapt to the ever-evolving world of knowledge. With the introduction of Labour India mobile app, we intend to multiply the already existing 1.6 million reader base per month.

The user-friendly interface and interactive designs make it even more attractive for the students. The app has an inbuilt pdf reader that allows the readers to access the information without exiting the app. Prefer hard copies over soft copies? Labour India app allows you to order your books through the app the and the integrated payment gateway makes it even easier for the users.
             Download App

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements