Phone by google App

Phone by google App

നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് പലപ്പോഴും ചില സ്പാം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് കോളുകൾ വരുന്നുണ്ടാകും. അത്തരം ചില കോളുകളിൽ കോളർ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങളോ എടിഎം കാർഡ് വിശദാംശങ്ങളോ പോലുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കും.
നിങ്ങൾ ഈ വിവരം അവനു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ എടിഎം കാർഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിളിക്കുന്നയാൾ
ഭയപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ചിലർ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവർക്ക് നൽകുകയും അവരുടെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലുള്ള വിവിധ വാർത്തകൾ നമ്മൾ ദിനേനെ വായിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം വിവിധ തട്ടിപ്പുകൾ ഇന്ന് സുലഭമാണ്. അതിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ഗൂഗിൾ പുതിയ ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് Phone by Google.

Reliable phone calls with spam protection, caller ID and more helpful features

Google’s official phone calling app is now available to download for the first time. Phone helps you easily connect with family and friends, block spam callers and know who’s calling before you answer – all with a simple, intuitive design.

Powerful spam protection
See warnings about suspicious callers that help you avoid unwanted calls from spammers, telemarketers and scammers. Block numbers to prevent them from calling you again.

Know who’s calling you
Google’s extensive caller ID coverage lets you know the business that’s calling so that you can answer with confidence.

Screen unknown callers 1,2
Call Screen answers unknown callers, filters out detected spammers without interrupting you and helps you learn more about callers that you don’t recognise before you pick up.

Visual voicemail 1,3
Check your messages without needing to call your voicemail – view and play them in any order, read transcriptions, and delete or save them directly from the app.

Intuitive design
Our simple, lightweight design keeps your favourite people just a tap away. Plus, switch to dark mode to save battery and reduce eye strain at night.

Emergency support 1,4
See your current location when you make an emergency call, and share information about the assistance that you require, along with your location, to the emergency operator without speaking.

Phone app is available on most Android devices running Android 9.0 and above.

1 Available only on some devices that have Phone pre-installed.
2 Automatic screening is available in the US only, English only. Manual screening is available in US, CA only, English only. Call Screen may not detect all robocalls or spam calls.
3 Transcription is available in the US only, English only.
4 Available in Australia, the United Kingdom and the US only, English only.

Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements