നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സ്പീകർ പോയോ? എങ്കിൽ ഇതാ ചിലവില്ലാതെ ശരിയാക്കാം

നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സ്പീകർ പോയോ? എങ്കിൽ ഇതാ ചിലവില്ലാതെ ശരിയാക്കാം


Tone and noise generator for with frequency from 1Hz to 25k Hz for all purposes.

With Sound Wave Tone Generator you can easily generate sound tone from 1Hz to 25kHz, and easy to adjust the frequency by swiping your finger up and down. Sound and noise with different frequencies can be used in different scenes. The sound with certain frequency can be very noisy, and you can use it to annoy your classmates or friends.Key Feature:

- Tone and sound generator.

- Change the frequency by sliding up and down.

- Preset 65Hz and 20,000 Hz for quick access.Things you could use Sonic Tone Generator for:


- Tune your instruments.

- Test your audio equipment.

- Test your hearing and see what's the highest frequency you can hear.

- Annoy your friends with high frequency sound.

- Train your pets with it as a whistle.


DOWNLOAD APP


Disclaimer: the sound generated by this app may be noisy or even harsh, please take caution when you use it for security.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements