പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഗൂഗിളിന്റെ ഈ ആപ്പ് എന്തും ചെയ്തു തരും

പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഗൂഗിളിന്റെ ഈ ആപ്പ് എന്തും ചെയ്തു തരും


ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് ഗൂഗിളും അത് സൃഷ്ടിച്ച ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റും കാരണമാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും Google-നെ പരിചിതമായിരിക്കണം, എന്നാൽ Google അസിസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?


About This App

Call, search, navigate and more – all with your Google Assistant.

Google Assistant is an easy way to use your phone and apps, hands-free

Save time and get more done with a little help from Google. Set reminders and alarms, manage your schedule, look up answers, navigate and control smart home devices, and much more hands-free.


An easy way to use your phone and apps

Quickly open your favourite app, navigate your phone and manage your phone settings easily – turn on Do Not Disturb, adjust your Bluetooth and aeroplane mode settings, and turn the torch on, all using just your voice.


"Open YouTube"

"Show me my photos of London"

"Turn on the torch"


Stay productive while on the go

Get things done using just your voice while on the go – set reminders and alarms, manage your schedule and tasks. Look up answers and get help with directions and local information.


"Remind me to buy milk at 7.00 p.m."

"Set an alarm for 7.00 a.m."

"Set a timer for 5 minutes"

"Add eggs to my shopping list"

"What’s my first meeting tomorrow?"

"Petrol stations near me"

"Navigate home"


Helps you stay one step ahead

Get proactive information and contextual reminders to help with just what you need, right when you need it. And for the things that you do regularly, you can create automatic routines to streamline your day even more.

DOWNLOAD APP"Good morning"

"Good night"

"Let’s go home"

Control your smart home even when away from home

Your phone is the remote control to your smart home. Adjust the temperature and lighting, and control your smart appliances, even when you’re not at home.*

"Broadcast it's dinner time"

Compatible devices required

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements