ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ റേഷൻ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ അറിയാം How do we know what items we will get from the ration shop this month?

ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ റേഷൻ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ അറിയാം How do we know what items we will get from the ration shop this month?


How do we know what items we will get from the ration shop this month? - godnet

റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും

◾️കാർഡിലെ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ 
◾️ ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതം 
◾️ ഓരോ സാധനങ്ങളും എത്ര കിലോ
◾️ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ
◾️ ആരാണ് ഈ മാസം സാധനനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്
◾️ഇനി വാങ്ങാൻ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത് റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ Enter ചെയ്യൂ...

           Ration Card Details
                       👆👆👆


റേഷൻ കാർഡ് ഇനി മൊബൈലിൽ സൂക്ഷിക്കാം 
താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക👇

Let us also get acquainted with a mobile application related to ration card

Ente Ration Card 

Ente Ration Card by Govt of Kerala provides easy access to ration card

Ente Ration Card mobile App is an initiative of Civil Supplies Department of Government of Kerala. This app provides details of members in a Ration Card, Application Status and monthly quota.

Overall Features
◾️View full Ration card details including card type, monthly allocation and Application Status
◾️Description and other relevant details
◾️Get details of all members in the Ration Card
◾️Secured Access to information on demand
◾️Information provided to General public
◾️Enrolled users can view the complete details of their Ration Card

Download Ente Ration Card App

മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണേ

3 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post