നാളെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ AMERICANA🌮🍔🍟( കുവൈറ്റ് ഫുഡ് കമ്പനി ) KFC കുവൈറ്റ് & ബഹ്റൈൻ

നാളെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ AMERICANA🌮🍔🍟( കുവൈറ്റ് ഫുഡ് കമ്പനി ) KFC കുവൈറ്റ് & ബഹ്റൈൻ

നാളെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ 
AMERICANA🌮🍔🍟
( കുവൈറ്റ് ഫുഡ് കമ്പനി ) KFC കുവൈറ്റ് & ബഹ്റൈൻ

MALE CREW MEMBERS🤵🏻‍♂
Client interview @കൊച്ചി
 സാലറി :120KD+DUTY TIME FOOD +ACCOMMODATION
8 HOURS DUTY +OVERTIME

പ്രായ പരിധി :21 TO 29

Tomorrow { 04 .12.2021.}
സമയം രാവിലെ 9.00 am

ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട്‌, ആധാർ കാർഡ്, ബയോഡാറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫോട്ടോ,നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്......
വരുന്നവർ ഡ്രസ്സ്‌ കോഡ്:
FORMAL DRESS (എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റൈൽ )ആയിരിക്കണം 


🏢 Location Office Address  👇

Soumya Travel Bureau
Door No. a7-67/426 1st floor Mather Square, B Block,
Opp: Ernakulam North, Kochi 18
License No. B- 0872/HYD/PER/1000+ 5/8719/2011

🌎 Google Map Location👇

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements