സൂപ്രവൈസർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

സൂപ്രവൈസർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പുതുതായി ആരം ഭിക്കുന്ന SPANJAM INTERNATIONAL PVT LTD. എന്നകമ്പനിയിലേക്ക് 10 സൂപ്രവൈസർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.താഴപര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.
യോഗ്യത: ഡ്ഗ്രീ
കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements