മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജോലി അവസരം

മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജോലി അവസരം


വീടുകളിലേക്കും മറ്റും അത്യാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ട് മാസം ₹24,000+ വരുമാനം നേടാൻ മുഅല്ലിമുകൾക്ക് അവസരം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരം ഒരു സാധ്യത തീർച്ചയായും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ആർക്കൊക്കെ സാധിക്കും?
വാക്ക് സാമർഥ്യവുക് സെയിൽസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുള്ള മുഅല്ലിമുകൾക്ക് അവസരം.

ആവശ്യമായവ
സ്കൂട്ടർ
ഊർജ്ജസ്വലത
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമില്ല.
ആദ്യം വിളിക്കുന്ന 100 പേർക്ക് അവസരം
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ:
9605423674
9605423676

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements