എസ്‌എസ്‌എൽ‌സി മാർക്കിന്റെ ശതമാനം കണ്ടെത്താം

എസ്‌എസ്‌എൽ‌സി മാർക്കിന്റെ ശതമാനം കണ്ടെത്താം കേരള എസ്‌എസ്‌എൽ‌സി ശതമാനം കണക്കുകൂട്ടൽ: ഗ്രേഡ് പോയിൻറ് മുതൽ ശതമാനം വരെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?


കേരള എസ്എസ്എൽസി ഗ്രേഡ് മുതൽ ശതമാനം വരെ കണക്കുകൂട്ടൽ: കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം അപേക്ഷകർക്ക് ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എസ്എസ്എൽസി ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എസ്എസ്എൽസി ശതമാനം കണക്കാക്കാൻ കേരള എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകളിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എസ്എസ്എൽസി മാർക്കിന്റെ ശതമാനം, എസ്എസ്എൽസി ഗ്രേഡ് മുതൽ ശതമാനം വരെ, എസ്എസ്എൽസി ശതമാനം കണക്കുകൂട്ടൽ, ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് ശതമാനം കണക്കുകൂട്ടൽ, പത്താം ക്ലാസിലെ മാർക്കിന്റെ ശതമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം, എന്നിവയും ഇവിടെ പഠിക്കാം. , എസ്എസ്എൽസി മാർക്കിന്റെ ശതമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം, എസ്എസ്എൽസി ആകെ മാർക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം.


എസ്എസ്എൽസിയിലെ ഗ്രേഡും ഗ്രേഡ് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

ഗ്രേഡ് മൂല്യത്തിൽ നിന്നോ ഗ്രേഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നോ ശതമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രേഡ് മൂല്യവും ഗ്രേഡ് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്:
മലയാള വിഷയത്തിൽ “എ” ഗ്രേഡ് നേടിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് യോഗേഷ് എന്ന് കരുതുക, അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിന്റെ ശതമാനം 80 മുതൽ 89 വരെ ആയിരിക്കും, കൂടാതെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് 8 ഉം ആയിരിക്കും. അതിനാൽ, ഒരു ഗ്രേഡ് എ നേടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു പരീക്ഷയിലും കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലത്തിലും.

മൊത്തം മാർക്കുകളിൽ നിന്ന് എസ്എസ്എൽസി ശതമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

GRADE

PERCENTAGE RANGE

GRADE VALUE

GRADE POSITION

A+

90% – 100%

9

Outstanding

A

80% – 89%

8

Excellent

B+

70% – 79%

7

Very Good

B

60% – 69%

6

Good

C+

50% – 59%

5

Above Average

C

40% – 49%

4

Average

D+

30% – 39%

3

Marginal

D

20% – 29%

2

Need Improvement

E

Less Than 20%

1

Need Improvement


ഗ്രേഡ് A + മുതൽ E വരെയും ഗ്രേഡ് മൂല്യം 9 മുതൽ 1 വരെയുമാണ്.

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഗ്രേഡ് മൂല്യവും ഗ്രേഡ് പോയിന്റും തമ്മിൽ വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചറിയാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വിവരം ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡ് പോയിന്റോ ഗ്രേഡോ കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലത്തിൽ നേടിയ ശതമാനമാക്കി മാറ്റാം.

ഗ്രേഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എസ്എസ്എൽസി ശതമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

പരീക്ഷകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേടിയ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ, ഗ്രേഡ്, വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ശതമാനം എന്നിവ കണക്കാക്കാം. ശതമാനം ശരിയായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രകടനം കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലങ്ങളുടെ ഗ്രേഡുകളിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു.

കേരള എസ്‌എസ്‌എൽ‌സി ഫലത്തിൽ‌ നൽ‌കിയ ഗ്രേഡ് പോയിൻറ് മൂല്യം ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശതമാനം കണക്കാക്കാനും ചുവടെയുള്ള പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രകടനം നേടാനും കഴിയും:

നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് A + ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശതമാനം 90 മുതൽ 100% വരെയാണ്. ചുവടെ വായിച്ച കൃത്യമായ ശതമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം:

ഗ്രേഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടിജിപിയും ശതമാനവും കണക്കാക്കുന്നു


വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ CTGP സ്കോർ റിപ്പോർട്ട് കാർഡിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ ടി‌ജി‌പി സ്കോർ കണക്കാക്കുന്നത് ചുവടെ കാണുക

എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകൾ ചേർക്കുക,
എന്നിട്ട് അതിനെ 10 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക.

SUBJECTS

GRADE

GRADE POINT

Chemistry    

A    

8

ENGLISH    

B+    

7

Physics    

A+    

9

Hindi    

A    

8

Maths    

C+    

5

Social Science    

B+  

 7

Arabic   

B    

6

Malayalam 11    

C+    

5

Biology    

C+    

5

IT    

A    

8


എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നിങ്ങൾ നേടിയ എല്ലാ ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകളും ചേർക്കുക, അതായത്:


8+7+9+8+5+7+6+5+5+8 = 68

എല്ലാ ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകളും ചേർത്തതിന് ശേഷം ലഭിച്ച നമ്പർ നിങ്ങളുടെ സ്കോർകാർഡിലെ ടിജിപി ആണ്, അതായത് ടിജിപി = 68.

ടിജിപിയിൽ നിന്നുള്ള ശതമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?


1.11 ഉപയോഗിച്ച് ലഭിച്ച ടി‌ജി‌പി ഒന്നിലധികം ലളിതവും അതിന്റെ ഫലമായ മൂല്യം കേരള എസ്‌എസ്‌എൽ‌സി പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾ നേടിയ ശതമാനവുമാണ്:

അതായത് ശതമാനം = ടിജിപി X 1.11 അല്ലെങ്കിൽ ടിജിപി X (100/90)
ഉദാഹരണം: 68 * 1.11 = 75.48 അല്ലെങ്കിൽ 68 X (100/90) = 75.48%
അതിനാൽ ടിജിപി 68 ഉപയോഗിച്ച് നേടിയ ശതമാനം 75.48% ആണ്.

ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യവും വിശദീകരണവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നോ ഗ്രേഡ് മൂല്യത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ശതമാനം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements