ലുലു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം

ലുലു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം

Lulu International കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിക്കാനും നിലവിലുള്ള ജോലി അറിയാനും ലുലുവിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.സിവി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
ലുലു സൈറ്റിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
About LuLu Group International

LULU GROUP INTERNATIONAL (LuLu Group) is a highly diversified conglomerate with successful business entities in strategic locations worldwide. Founded by the acclaimed business visionary Yusuff Ali M.A, LuLu Group has become a key contributor in the Gulf region’s economic standing with an annual turnover worth USD 7.4 billion. Headquartered in Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, it is a world-renowned purveyor of an international business portfolio that ranges from hypermarket operations to shopping mall development, manufacturing and trading of goods, hospitality assets, and real estate. LuLu Group mainly operates in 22 countries located across the Middle East, Asia, US, and Europe.About LuLu Group International.
LULU GROUP INTERNATIONAL (LuLu Group) is a highly diversified conglomerate with successful business entities in strategic locations worldwide. Founded by the acclaimed business visionary Yusuff Ali M.A, LuLu Group has become a key contributor in the Gulf region’s economic standing with an annual turnover worth USD 7.4 billion. Headquartered in Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, it is a world-renowned purveyor of an international business portfolio that ranges from hypermarket operations to shopping mall development, manufacturing and trading of goods, hospitality assets, and real estate. LuLu Group mainly operates in 22 countries located across the Middle East, Asia, US, and Europe..

LuLu Group International, a true follower of ethical business practices:

Spearheaded by Chairman and Managing Director Yusuff Ali M.A
A major player in the economic scenario of the Middle East with an annual turnover of USD 7.4 billion and staff force of more than 50,000 Worldwide operations cover business divisions in retail segment for the popular hypermarket brand, shopping mall destinations, food processing plants, wholesale distribution, hospitality properties, and real estate development Retail stores present in the UAE, India, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Egypt, Malaysia, and Indonesia; with distribution companies located in India, US, Europe, Middle East countries, and the Philippines and more trading offices expected to rise in Turkey, and Vietnam.


Our Vision
To truly become a global retail brand by retaining the No.1 position in the organized retail sector of the regions it operates in and strive to be the preferred employer for its multi-ethnic base.

Our Mission
To provide a unique shopping experience to customers with unmatched value in terms of quality of products and services, while continuously exploring new market opportunities and adding value to all its business associates.

Commitment
LuLu always strives to follow ethical business practices in all spheres of activities right from sourcing of products from around the world to selling those at the most fair price across our stores, ensuring a smile on everyone’s face and bringing happiness to all.


Careers 
The LuLu Group International offers a challenging and creative career path for those who want to realize their full potential. With retail stores, supermarkets & hypermarkets still growing, LuLu is a force to be reckoned with in the retail sector in the UAE and neighboring countries.

A career at LuLu is more than just a job, it is a chance to recognize your professional and personal dreams and make them come true.

Post a Comment

Previous Post Next Post