ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം

ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം

ജോലികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ Alsang ഏജൻസിയാണ്. 

1. റെസ്റ്റോറന്റ് വേക്കൻസി എറണാകുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ

ക്യാഷർ

 • സാലറി - 13000
 • 1 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് 

വെയ്റ്റേഴ്സ്

 • ഫ്രഷേഴ്‌സ്, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്
 • സാലറി  - 10000-13000

ക്ലീനിങ് സ്‌റ്റാഫ്‌

 • സാലറി - 10000-12000

2. റെസ്റ്റോറന്റ് വേക്കൻസി എറണാകുളം, പനമ്പിള്ളി നഗർ

 1. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വെയ്റ്റെർ
 2. കിച്ചൻ ഹെൽപ്പർ
 3. ക്ലീനിങ് സ്‌റ്റാഫ്

3. റെസ്റ്റോറന്റ് വേക്കൻസി എറണാകുളം വൈറ്റില

 1. ക്യാഷർ - 1ഒഴിവ്
 2. വെയ്റ്റേഴ്സ്  2ഒഴിവ്
 3. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കുക്ക് 
 4. കിച്ചൻ ഹെൽപ്പർ - 3  ഒഴിവ്(എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട )
 5. ക്ലീനിങ് സ്‌റ്റാഫ്‌  - 2 ഒഴിവ്


4. ബേക്കറി വേക്കൻസി എറണാകുളം

അസിസ്റ്റന്റ്‌ മാനേജർസ് -  4 ഒഴിവ്

 • എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല,
 • ട്രെയിനിങ് തരും,
 • സ്മാർട്ട്‌ ആയിട്ടുള്ള 27 വയസിൽ  തഴെ ഉള്ളവർ.
 • സാലറി  15000-17000
 • ഫുഡ്‌ അക്കോമഡേഷൻ.

കാഷ്യർ  - 2 ഒഴിവ്

 • 12000-15000

സെയിൽസ്മാൻ - 10 ഒഴിവ്

 • എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമില്ല

ഡെലിവറി ബോയ്സ്

 • എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട.
 • സാലറി 12000

5. ബേക്കറി വേക്കൻസി എറണാകുളം വരാപുഴ.

ടീം  ലീഡർ 

 • കോളിഫിക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും  ഡിഗ്രി.
 • ടീം  ലീഡർ  ആയി വർക് ചെയ്യാൻ സ്മാർട്ട്‌ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ സ്റ്റാഫ്‌സ്.
 • സാലറി  20000-25000
 • ഏജ് 27 വരെ,
 • ബേക്കറി, റെസ്റ്റോറന്റ് ഫീൽഡ് ഇൽ വർക്ക്‌ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളവർക് മുൻഗണന.

6. ഓൾ  കേരള റെസ്റ്റോറന്റ്, ഹോട്ടൽ വേക്കൻസി

 1. റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജർ
 2. അസിസ്റ്റന്റ്‌ മാനേജർ
 3. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്  സൂപ്പർ വൈസർ/എക്സ്സിക്യൂറ്റീവ് 
 4. ഹൌസ്  കീപ്പിങ് സൂപ്പർവൈസർ, *ഹൌസ് കീപ്പിങ് സ്‌റ്റാഫ്‌
 5. സ്റ്റോർ കീപ്പർ
 6. ബാർ വെയ്റ്റേഴ്സ്ബാ
 7. ർ ബില്ലിംഗ് സ്‌റ്റാഫ്‌
 8. റൂം  ബോയ്സ് 
 9. ഓൾ റൗണ്ട് കുക്ക്കോ
 10. ണ്ടിനന്റൽ കോമ്മി - 2 ഒഴിവ്
 11. ബിരിയാണി  മേക്കർ 
 12. സൗത്ത്  ഇന്ത്യൻ  കുക്ക്
 13. നോർത്ത്  ഇന്ത്യൻ കോമ്മി 
 14. ചൈനീസ്
 15. അൽഫാമ്  
 16. ഷവെർമ
 17. കിച്ചൻ  കോമിസ് 
 18. കിച്ചൻ  ഹെൽപ്പേർ
 19. ക്ലീനിങ്  സ്‌റ്റാഫ്‌, (18 ഒഴിവ്)
 20. ഡിഷ്‌  വാഷർ
 21. വെയ്റ്റർ ( 15 ഒഴിവ്)
 22. ട്രെയിനി വെയ്റ്റേഴ്സ്
 23. ക്യാപ്റ്റൻസ് (7)
 24. ട്രെയിനി ക്യാപ്റ്റൻ
 25. വെയ്റ്ററസ്  (5)
 26. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്  സ്‌റ്റാഫ്‌ (male/female)
 27. ബില്ലിംഗ്  സ്‌റ്റാഫ്‌ f/m
 28. പാൻട്രീമാൻ
 29. റൂം  സെർവീസ്‌ (male)
 30. കോഫി  ഷോപ്പ് കൌണ്ടർ  സ്‌റ്റാഫ്‌ m/f
 31. സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡ്‌
 32. കേക്ക്  മേക്കർ
 33. സ്വീറ്റ്  മേക്കർ
 34. പൊറോട്ട മേക്കർ
 35. സ്നാക്ക്സ്  മേക്കർ.
 36. ജ്യൂസ്‌ മേക്കർ,
 37. ടീ  മേക്കർ,
 38. വാൻ സെയിൽസ് മാൻ,
 39. ഡെലിവറി ബോയ്സ്,
 40. അക്കൗണ്ടന്റ്
 41. ക്യാഷർ
 42.  ബേക്കറി സെയിൽസ് മാൻ
 43. ലോൺട്രി സ്‌റ്റാഫ്‌
 44. ജനറൽ  ഹെൽപ്പേഴ്‌സ്
ഫ്രഷേഴ്‌സ് /എക്സ്പീരിയൻസഡ്. ഫുഡ്‌ അക്കോമഡേഷൻഉണ്ട്. 7. വേക്കൻസി  ഫ്രഷേഴ്‌സ്

ഉടനെ  ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേക്കൻസികൾ
 • അസിസ്റ്റന്റ്‌ മാനേജർസ് (കോളിഫിക്കേഷൻ - ഡിഗ്രി )
 • ട്രെയിനി വെയ്റ്റേഴ്സ്
 • വെയ്റ്രസ്സ്
 • കിച്ചൻ ഹെൽപ്പേഴ്‌സ്
 • സെക്യുരിറ്റി
 • ഡെലിവറി ബോയ്സ്
 • സെയിൽസ് മാൻ
 •  ഫീ മെയിൽ   ടെലികാളർസ്
 • ഫീ മെയിൽ ബില്ലിംഗ് സ്‌റ്റാഫ്‌
 • ലോൺട്രി സ്‌റ്റാഫ്‌
 • ഫീ മെയിൽ ഓഫീസ്  സെക്രട്ടറി
 • കോഫി ഷോപ്പ് കൗണ്ടർ  സ്റ്റാഫ്‌സ്
 • സെയിൽസ് ഗേൾസ്
 • ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്  സ്‌റ്റാഫ്‌ ഫീ മെയിൽ
 വാട്സ്ആപ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറുകൾ 👇

Contact 
ALSANG KERALA JOBS
CONSULTANCY
ERNAKULAM


ഓർക്കുക : ജോലി കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ, ഒരു ചെറിയ തുക ഏജൻസിക്ക് പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements