സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭവന രഹിതർക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വീണ്ടും അവസരം.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭവന രഹിതർക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വീണ്ടും അവസരം.

ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെയും അപേക്ഷ സമർമിപ്പിച്ചില്ലേ?

ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരേയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് ഫെബ്രുവരി 20 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാൻ പ്രത്യക അനുമതി. 
അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി അപേക്ഷ നൽകാം. 
കൂടുതൽ വായിക്കുക:-
വീടിന്:-
1. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്
2. ആധാർ
3. വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
4. വസ്തുവിന്റെ കരം രസീത് / കൈവശം

വസ്തുവും വീടും:-

1. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്
2. ആധാർ
3. വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
4.റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആർക്കും വസ്തു ഇല്ലെന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements