Jobs in Qatar - 11-12-2020

Jobs in Qatar - 11-12-2020

🇶🇦 JOB IN QATAR🇶🇦
ഖത്തറിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
⚠️ പോസ്റ്റ് വ്യക്തമായി വായിച്ചു താഴെ ഉള്ള നമ്പറിൽ മെസേജ് അയക്കുക.

For the ghadeer dairy
🧑🏻‍ SALESMEN Cum DRlVER
📌 Qatar License Only 
💸 Salary: 2500 + Commission
🔹 Accomodation
🚗 HOUSE DRlVERS
📌Indian License 
💸 Salary: 1000 QR
▪️Food +Accomodation
📌Any GCC License 
💸 Salary: 1500 QR
▪️Food +Accomodation
📌Qatar License 
💸 Salary: 2000 QR
▪️Food +Accomodation
🧑🏻‍ SPRAY PAlNTER
For the car / Furniture
💸 Salary: 1500/1800 QR
⭕Accomodation + OT
🧑🏻‍ PETROL MECHANlC
💸 Salary: 1500/1800 QR
⭕Accomodation + OT
🧑🏻‍💼 DENTER
💸 Salary: 1500/1800 QR
⭕Accomodation + OT
🧑🏻‍💼 PORATTA MAKER
💸 Salary: 1500/1800 QR
⭕ Food +Accomodation
🧑🏻‍💼 ARABlC COOK
💸 Salary: 2000 + Room

Supermarket Vacancy

🧑🏻‍ SALESMEN/GIRL
💸 Salary: 1300 + Food

🧑🏻‍💼 COMMI II
kitchen hot & Cold /Pastry 
💸 Salary:1800+ Commission 
🧑🏻‍💼 COMMI I
kitchen hot & Cold /Pastry 
💸 Salary:1800+ Commission 
🧑🏻‍💼 FURNITURE CARPENTER
💸 Salary: 1500 QR
🔹 Room +OT
💸 ELECRICIAN
💸 Salary: 1500 QR
▪️ Room + OT
💸 PLUMBER
💸 Salary: 1500 QR
▪️ Room + OT
💸 PAlNTER
💸 Salary: 1500 QR
▪️ Room + OT
💸 MASON
💸 Salary: 1500 QR
▪️ Room + OT
💸 HELPER
💸 Salary: 1200 QR
▪️ Room + OT
🧑🏻‍💼 COOK
💸 Salary: 1800/2500 QR
🧑🏻‍💼 SHAWARMA MAKER
💸 Salary: 1800 QR
🧑🏻‍💼 WAITERS
💸 Salary: 1200/1400 QR
🧑🏻‍💼 BUTCHER
💸 Salary: 1400/1600 QR
🧑🏻‍💼 CASHIER
Female Only
💸 Salary: 1500/1800 QR

📌അപേക്ഷകർ, ജോലി എഴുതി, Passport, Photo,  മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് അയക്കുക.
📲 81294 59869 WhatsApp only
📌രേഖകൾ അയച്ചവർ കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വാട്സ്അപ് വഴി ബന്ധപ്പെടുക.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
       🔰 POST DATE: 11/12/2020🔰
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ജോബ് വാർത്തകൾ വാട്ട്സപ്പ് ഗ്രൂപിൽ ചേരാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements