യു എ യിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ 115ൽ അധികം ജോലി ഒഴിവുകൾ

യു എ യിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ 115ൽ അധികം ജോലി ഒഴിവുകൾ

🇦🇪 JOB IN U-A-E 🇦🇪
We urgently required for monitoring vacancies in UAE.
🧑🏻‍💼 COOK-15
🔹 Salary gulf return:
💸 2300/2800 AED
🔹 Salary Indian experience:
💸1600/2000 AED
👉🏻 Age Limit: 45 years

🫓 പൊറാട്ട മേക്കർ-10
🔹 Salary gulf return:
💸  1800/2000 AED
🔹 Salary Indian experience:
💸 1500/1800 AED
👉🏻 Age Limit: 40 years

👨🏻‍💼 വെയിറ്റർ
🔹 Salary gulf return:
💸  1200/1500 AED
🔹 Indian experience:
💸 Salary: 1000/1300 AED
👉🏻 Age Limit: 30 years

👨🏻‍🍳 TEA MAKER-20
🔹 Salary gulf return:
💸 1400/1700 AED
🔹 Salary Indian experience:
💸1200/1500 AED
👉🏻 Age Limit: 35 years

🧑🏻‍💼 SNACKS MAKER-20
🔹 Salary gulf return:
💸 1500/2000 AED
🔹 Salary Indian experience:
💸1300/1800 AED
👉🏻 Age Limit: 35 years

🍔 JUSE& SANDWICH MAKER-5
🔹 Salary gulf reton:
🔖 UAE return only
💸 1500/2000 AED
👉🏻 Age Limit: 30 years

🧑🏻‍💼 KICHAN HEALPER-20
🔹 Salary gulf return:
💸 1200/1300 AED
🔹 Salary Indian experience:
💸1000/1100 AED
👉🏻 Age Limit: 30 years

🧑🏻‍💼 CLEANING BOY-20
🔹 Salary gulf return:
💸 1100 AED
🔹 Salary Indian experience:
💸1000 AED
👉🏻 Age Limit: 30 years

🧑🏻‍💼 DELIVERY BOY-5
🔹 Salary gulf return:
💸 1000 AED+ tip's
🔹 Salary Indian experience:
💸1000 AED+ tip's
👉🏻 Age Limit: 25 years

🔖 Duty: 12 hr
🔖 Food and Accommodation provide by company.
താല്പര്യം ഉളളവർ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ, പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ മുൻ/പിൻ പേജ്, ഫോട്ടോ, വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്നിവ ഒറ്റ pdf file ആയി മെയിൽ അയക്കുക.
📧 gulfjob413@gmail.com

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ വിളിക്കുക.
👉🏻 1:00-pm to 2:00-pm lunch break
📲 9544015839
📲 9747158399
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
       🔰 *POST DATE: 09/12/2020* 🔰
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

Post a Comment

Previous Post Next Post