പ്ലസ്റ്റു ഫലം നാളെ ;ഫലമറിയാൻ

പ്ലസ്റ്റു ഫലം നാളെ ;ഫലമറിയാൻ

പ്ലസ്റ്റു ഫലം നാളെ ;ഫലമറിയാൻ

2020 മാര്‍ച്ച് മാസം നടന്ന ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷയുടെ ഫലം 15/07/2020 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയ്ക്ക് ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. ഒദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം താഴെ പറയുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ഫലം ലഭ്യമാകും.

Web sites:-
http://keralaresults.nic.in
http://www.dhsekerala.gov.in
https://www.prd.kerala.gov.in
https://results.kite.kerala.gov.in
https://kerala.gov.in

Mobile Apps:-
PRD Live
Saphalam 2020
iExaMS

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements