Arabic alphabet for kids

Arabic alphabet for kids

 ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അറബി അക്ഷരമാല പഠിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും

▫️ ആപ്പിൽ പരസ്യ ശല്യം ഇല്ല
▫️ 6 വ്യത്യസ്ത ഗെയിമിലൂടെ പഠിക്കാം
▫️ കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ രീതിയിൽ പഠിക്കാം

🛑 താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക👇

About app

Learn the Arabic letters by playing fast and easy with our exciting games!.

"Arabic alphabet for kids" - is a learning application for children to learn the arabic letters quickly and easilyPLUSES OF OUR GAME, "Arabic alphabet for kids":

+ SAFETY - WITHOUT ADVERTISING
+ SEVEN ENTERTAINING, BRIGHT AND FASCINATING GAMES FOR QUICK MEMORIZATION OF LETTERS.
+ DEVELOPS A CHILD’S MEMORY, LOGICAL THINKING, FINE MOTOR SKILLS, ATTENTION, SPEECH
+ EIGHT LETTERS FOR FREE.
+ VERBAL ENCOURAGEMENT FOR EACH CORRECTLY-PERFORMED TASK
+ SIMPLE INTERFACE UNDERSTAND KIDS
+ EASY TASK—ADAPTED FOR CHILDREN
+ THE LETTERS ARE DIVIDED INTO 7 LESSONS, FOR EASE OF RETENTION.
+ ABILITY TO WRITE AND STUDY LETTERS

DESCRIPTION OF THE GAMES CONTAINED IN THE GAME "ARABIC ALPHABET FOR KIDS":

"KNOWING WITH LETTERS"
In this game, the child becomes acquainted with the letters and hears their sounds and images. Using the arrows to the right and to the left, the child himself scrolls through the letters, following the speaker and remembering them. For ease of memorization, only a few letters are given in each lesson to learn.  Due to this, the child moves to the following letters only after mastering the previous letters.

"CONSOLIDATING THE LETTERS"
In this game, the screen shows your child a number and 3 outlines of letters, looking at the letter itself, the child must move it to the corresponding outline, after which it is painted over. Then a new letter is given until all 3 outlines of letters are filled.

"WRITE THE LETTERS"
Here your child learns to write letters. To facilitate the writing of letters complex letters are divided into separate elements. For correct writing, each element of the letter is equipped with an arrow showing the direction of movement of the finger and two circles: yellow to start the movement, red for the end.

"LETTERING BALLS"
This game is for finding the studied letters in game form. Balls with letters appear on the screen and the task is given - a letter that is pronounced and written in the middle of the screen in the sun. The child needs to find the required letter on the ball and click on it, the ball will burst. The task is considered completed after the 7 balls have burst. After this task the letter changes and new balls with mixed letters are given. Every time the letters change randomly.Our application "Arabic alphabet for kids" does not contain any advertising, because advertising can harm the child, so some of the content is paid. The first 15 letters are free, the rest are paid.

To easily and quickly memorize letters, all letters are divided into 7 lessons. The transition to the new lesson occurs automatically after passing the test for all the studied letters in the game "CHECK YOURSELF». ATTENTION, ONLY 1 ERROR IS ALLOWED.

    We recommend playing the games in the order described above, i.e starting the study with the game "KNOWING WITH LETTERS", then "CONSOLIDATING THE LETTERS", and after passing all the games, check what you learned in the game - test "CHECK YOURSELF" to open new arabic letters.


Having played all of these games, your baby will easily and reliably learn the arabic letters - alifbe!

👇👇Download link below 👇👇

മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയര് ചെയ്യുകPost a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements