A trick to read deleted messages on WhatsApp | APP DOWNLOAD

A trick to read deleted messages on WhatsApp | APP DOWNLOADവാട്സാപ്പിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മെസ്സേജുകൾ വായിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്

വാട്സപ്പിൽ ചിലർ മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്.

ഇത്തരം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ആണ് നമുക്കെല്ലാം...

എന്നാൽ അതിനും ഒരു സിമ്പിൾ ആയി മാർഗം ഉണ്ട്.👇

WhatsRemoved Pro is a free Deleted message & photo recovery app.

You can Recover Deleted messages with ease. Recover deleted messages by scanning device notifications.

You don't need to hide last seen and to Turn OFF your blue tick check marks from settings, Just open this "WhatsDelete Pro App" and read deleted messages and chat here in this app.

View Deleted Messages:

If you want to view deleted messages that have been deleted by the sender by the feature( Delete for everyone), just download this app (WhatisRemoved : Recover deleted messages) and you will be notified whenever any message gets deleted by the sender.

Delete Photo Recovery App:

This WhatsDelete pro app also helps you to recover deleted photos and media. It is the best photo recovery app where you can check whatisremoved from your favorite messaging app because it scans your notifications to Save notification history.

Hide Blue Ticks & Hidden chat :

Hide Blue Ticks and see deleted messages without knowing your friends. No Double Blue Ticks and No Last Seen, You can read your friends chat and messages privately with this Unseen and Hidden chat app.

WhatsRecover: Recover deleted messages & photos

WhatsRecover helps you to Recover deleted messages. WhatsRecover provides you antidelete service that allow the user to save deleted messages that are deleted by the the sender side. WhatsRecover will notify you whenever a user deletes message.

Duplicate Media Remover:

WhatsDelete Pro for also works as cleaner or duplicate data remover because it allows you to avoid data duplication. You can save your data and can view all media files at one place by removing duplicate media files.

How it works?

👉 Open this "WhatsDelete Pro App".

👉 Configure installation and give the permissions that it requires.

👉 Open original Messaging App and View Status and other media files.

👉 You will be notified when someone delete message or any media file.

👉 To View Deleted Message & photos, just open this WhatsDelete app and check them out.

👉 Check or uncheck Tabs from settings to select which media file you want to save after deletion.

Important features of WhatsDelete App:

👉 Elegant design and easy to use.

👉 Check what is removed.

👉 Read messages without being seen.

👉 Save notifications to view them later.

👉 Deleted Msg Recovery app for all android users.

👉 View Deleted Messages & photo recovery app.

👉 Hide Blue Ticks and Last Seen.

👉 Status Saver ( download videos and images).

👉 Create Chat backup and save media files.

👉 Save deleted messages without giving Double Blue Tick Mark .

👉 View all data at one place separately.

Please Note: WhatisDeleted won't work in the following cases

⛔ If you have muted a chat

⛔ If you are currently watching the chat.

⛔ If you have switched off notifications on your device.

⛔ If the messages have been deleted before you installed the app.

⛔ If all permissions the app requires have not been given.

⛔ If video attachments are not being recovered then you to enable it in your notifications.

Disclaimer:

WhatsApp™ is a trademark of WhatsApp Inc.

WhatsDelete is neither affiliated to any other app nor claims to own a trademark to use the name and logo of any third-party app.

DOWNLOAD ANDROID APP

20 Comments

 1. You are absolutely not going to be gaga over each other every single day for the rest of your lives, and all this ‘happily ever after’ bullshit is just setting people up for failure. There will be days, or weeks, or maybe even longer, when you aren’t all mushy-gushy in-love. You’re even going to wake up some morning and think, “Ugh, you’re still here….” That’s normal! And more importantly, sticking it out is totally worth it, because . . . in a day, or a week, or maybe even longer, you’ll look at that person and a giant wave of love will inundate you, and you’ll love them so much you think your heart can’t possibly hold it all and is going to burst.Thats the reason i hired a private investigator via Email: samsmithcyberhost@gmail.com
  Text or Whatsapp no; +1 (951)821-5198
  .ini

  ReplyDelete
  Replies
  1. If I've ever felt so disconnected from my partner that I have felt myself drawn even into a hypothetical affair in my mind, I end the relationship. I've been in many abusive relationships (that I ultimately ended) but never once have I been unfaithful. Why? Because no failing relationship is worth sacrificing my morals and integrity for. No matter how it unfolds with a partner, there should be a base level of respect and empathy towards them as a human being. A failed relationship will not pollute your mind and foster insecurities anywhere near as as being on the receiving end of adultery. I dind't know what was happening all along for years that she has been cheating until I met Samsmith the ethical hacker
   kindly contact him via email: Samsmithcyberhost@gmail.com
   Text call & Whatsapp on :+1 (323)374-3539..
   GFV

   Delete
  2. This is really getting interesting for me , l only wanted to see whatsapp messages but along the line l activated text messages spy too , this was all done by Sam for some reasons, the whatsapp messages l got contained what l have been suspecting including deleted messages though am heartbroken but that's not the discussion for today. contact d hacker via email : Samsmithcyberhost@gmail.com
   Text, call or Whatsapp: +1 323-374-3539 ]
   gjhkk

   Delete
  3. I’m really delighted i eventually found a real & competent hacker after been scammed by several Sham hackers i followed their Bogus recommendations. Never knew that my wife had a son out of wedlock without informing me about it for almost 15 years of our marriage, until i noticed she picks strange calls on her Iphone and send some money to a strange man. As much as it is inappropriate to spy on one’s spouse phone, it’s also necessary to be sure that your relationship is in perfect shape. All my gratitude goes to this Genius Hacker JEFFREY who got to hack her phone completely to the extent that i had a clone of her phone and could read all her whats-app & Facebook messages, call logs, text messages, and GPS to know where and what she is always up to. I’m really grateful for this great experience, It really helped me find out the truth about my marriage.
   contact him via email: Jeffreyethicalhacker@gmail.com
   WhatsApp or Text: +1 (323)374-3539
   Tested & Trusted
   ghjk

   Delete
 2. People find it hard to stay committed again. It’s becoming a difficult thing. Getting information & data you need is quite not a big deal. Sometimes the truth needs to be unveiled by whatsoever means necessary. The latter of the case should always be reckoned with, of which it would be known eventually what would be the data at hand afterwards. definitely contact Sam would do justice on this intercepting with wares and you will have me to thank later.
  I finally caught him red handed...
  They also have refund policy if you wish not to further with your job.
  Contact him via
  Email; Samsmithcyberhost@gmail.com
  whatsapp,Text or call on ;+1(323)374–3539.
  Tested and trusted.
  FDG

  ReplyDelete
  Replies
  1. I came online in search of a hacker that could do a job for me, it was very important so I needed a strong hacker for my job. I came across several reviews but I figured Samsmithcyberhost was well praised for doing similar jobs that I needed. I decided to give this hacker on google mail the job, he gave me 2 hours to wait for results and then he came in. I was more surprised when I was informed I could see everything like a website, this hacker is an accurate hacker for hire in my opinion. You should use him as well because he's highly recommend for his service.
   contact via email: Samsmithcyberhost@gmail.com
   Text & whatsapp on: +1 (323)374-3539..

   dfcxsdz

   Delete
 3. As a Retired combat Marine, I never believed I could easily fall prey to internet fraudsters after many years serving in the National Guard. I want to tell the world the wonders of what the [LORD-HACKER ULTIMATE]Hacking/Recovery agency is doing, it's as important as what US troops are doing on the battlefield. You are waging warfare agaisnt these criminals and terrorists on the internet. I thought after investing with a fake Bitcoin investment website, I would lose all my money, but you saved the day by ensuring my funds were recouped from that fake crypto investment platform. Thank you for defending and protecting the most vulnerable of our society against these online predators. Keep up the good work, His contact Below.Mail: L.H.ULTIMATE@FASTSERVICE.COM, YouTube Channel: lordhacker.ultimate & Website: lordhackerultimate.wixsite.com/lordhackerultimate.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I went on google in search of how to take off eviction from my public records and most people on different forums kept talking about a professional . and how fast, affordable and reliable he is...I then went ahead, and told him my issues with my records. His response to my mails made me calm and optimistic about the whole thing. I made a down payment for the job and he cleaned my public records in 3 days. What a relief!...Now i don''t have to worry anymore and its so amazing. Fix your credit report by contacting him and by the time he''s done with your job, do not hesitate to spread words about his services to people in need of a professional hacker because i''m very sure you''d be glad you hired him for the job.
   Email: Samsmithcyberhost@gmail.com
   Text or call him: +1 (323)374-3539.
   dfr

   Delete
 4. Before I sought the assistance of Wizard Web Recovery, I held strong reservations about people resorting to hacking their partner's phone. However, due to certain suspicions regarding my spouse's recent behavior and their unfaithfulness coming to light, I felt compelled to investigate further. After a recommendation from a trusted friend, I reached out to Wizard Web Recovery. The hours we spent in conversation proved to be invaluable, as your team granted me access to my husband's phone. This allowed me to uncover the cause behind his abrupt mood switch and ultimately provided me with the answers I needed. I cannot express the extent of my gratitude and relief in knowing that there are services like yours available in such situations. The professionalism, expertise, and care exhibited by your team throughout the process were truly commendable. Once again, I extend my heartfelt thanks for your brilliant assistance. Do you need any help hacking into your partner's phone? Please feel free to contact  (wizardwebrecovery @ programmer . net) & Telegram user: (wizardwebrecoveryteam) to help you with your needs.

  ReplyDelete
 5. I believe this information will be very useful to someone out there. I have been looking for a way to spy on my husband’s phone for quite sometime but sadly most of the information available have not been useful. Tried some apps and softwares and none worked. I found this page some days ago but didn’t take it serious. But the issues that needed to be resolved didn’t go away so I decided to give it a try. I contacted SAMSMITH for help and they came through. I now have access to my husband’s iPhone and I found sufficient proof that he is seeing different women
  Kindly reach out to the hacker for any hacking services via
  EMAIL: Samsmithcyberhost@gmail.com
  TEXT & CALL: +1 323-374-3539
  fyguhijk

  ReplyDelete
 6. It's been six months now since I hired Cyber Genie Hack Pro, a team of professional Black hat hackers to gain full access to my ex-husband. It was a trying and frustrating moment for me then. Imagine my having full access to my ex-husband's device for months unknowingly to him, spying and monitoring everything that comes and goes out of his iPhone 14. I wanted to get everything I wanted to get from him, financially and evidence before I could hit him with a divorce. The plan I subscribed to with Cyber Genie's team was a 2-year spying plan, but I couldn't take it anymore after a few months, I had been dining with the devil himself. If Cyber Genie Hack Pro can help me expose my cheating ex-husband, I am sure they can help you too.
  " cybergenie (@) cyberservices (.) COM "
  W/A Numb: +1_2_5_2_5_1_2_0_3_9_1.

  ReplyDelete
 7. Unfortunately, many people deal with adultery in their relationships. Technological developments have made it simpler for people to act secretively, which leaves their partners feeling uneasy and doubtful. When suspicions are raised, it is crucial to obtain hard proof in order to determine the truth. Digital technologies such as Pro Wizard Gilbert Recovery can be quite helpful in this situation.Pro Wizard Gilbert Recovery can assist you in uncovering hidden secrets within your partner's phone. By understanding the need for digital evidence, exploring the features and benefits of the software, and following a step-by-step guide, you can gain insight into your partner's activities and make informed decisions about your relationship. Pro Wizard Gilbert Recovery can help you carry out this phone hacking process without the notice of your partner to keep her wondering how you got to know about her infidelity. Communicate with Pro Wizard Gilbert Recovery with the email: prowizardgilbertrecovery(@)engineer.com WhatsApp: +1 (361) 418‑1326

  ReplyDelete
 8. I had a very bad feeling that my spouse has been lying to me all this years and also cheating on me, I can’t get hold of his phone cause he always put it on phone lock, though he claims that there is no one else but he stays out some nights and tell me that he was up for work so I contacted Henry consultant on account and he helped me with all the necessary info I needed to know though am heartbroken but that's not the discussion for today.
  contact him via, Henryclarkethicalhacker]@]gmail.com

  ReplyDelete
 9. Thanks to Muyern Trust Hacker, I was able to recover my lost phone and all the precious memories stored in it. Their team was professional, efficient, and incredibly helpful throughout the entire process. I couldn't be happier with the outcome. Muyern Trust Hacker Email: ( muyerntrusted @ mail-me . com ) is the team to call when you need assistance with phone and Gmail hacking. They guarantee trustworthy and secure outcomes with cutting-edge equipment, moral behavior, and a dedication to your security. Take their delighted clients' word for it instead of just taking their word for it; they provide excellent services. When it comes to hacking, put your trust in Muyern Trust Hacker; they will consistently go above and beyond your expectations. In a world where digital security is paramount, Muyern Trust Hacker stands as a trusted and reliable team for all your phone and Gmail hacking requirements. With their expertise, advanced tools, and commitment to ethical practices, they ensure the highest level of service and security for their clients. Whether you need to recover lost data, regain access to a hacked account, or address any other hacking issue, Muyern Trust Hacker is the team you can rely on. Don't compromise on the safety and integrity of your personal information – trust Muyern Trust Hacker to handle your phone and Gmail hacking needs with utmost professionalism. Contact them today and let their wizardry work for you.
  Whats App; +1 (863)606-8347

  ReplyDelete
 10. Do you suspect your husband/wife is cheating?
  Does he/she hide her phone?
  Is he/she always receiving strange calls at odd hours?
  Does he/she sneak out to receive calls??
  A lot has been known to me with the help of HENRY CLARK. You can reach him for assistance through, Henryclarkethicalhacker @ gmail.com..

  ReplyDelete
 11. How to get into someone’s phone without touching it; GearHead Engineers

  Y’all know how crazy divorces can get especially when you are dealing with a pathetic, self-centred narcissist. My ex has drugged me through the mud throughout this entire process, using lies to tarnish my image to look good in the court’s eyes while doing all sorts of uncouth behaviour behind the scenes. My best friend, (bless her), suggested hacking into his phone to gather evidence and it was the best decision. We got hold of a company website on the internet, gearheadengineers dot org and they were so fast I got everything I wanted to get my hands on. Right now things look positive on my end and even as the case is still going on, I know I will win it because everyone will finally see his true colours. Anyway I see people complaining about getting a good hacker and I assure you working with GearHead Engineers Org is seamless. Try them and get everything you want.

  ReplyDelete
 12. After noticing suspicious behaviors from my wife I confronted her about concerns. However, she denied any wrongdoing, leaving me with no choice but to seek the assistance of a phone hacking company called Techspace that my mate recommended to me. Techspace, a trusted company, helped me uncover my wife's affair discreetly. With their expert analysis of digital communications, they provided undeniable evidence of the clandestine relationship. Though the revelation was painful, their support and guidance helped me make informed decisions. Techspace's services provide hope and clarity for those seeking answers in difficult times, empowering individuals to confront their circumstances and move forward with confidence.You can reach the on techspace at cyberservices dot com.

  ReplyDelete
 13. In today's digital age, cheating scandals have taken on a whole new dimension. From online infidelity to academic dishonesty, the impact of these scandals can be far-reaching and devastating. Social media platforms, dating apps, and easy access to information have made it easier than ever for individuals to engage in dishonest behavior. The details of these scandals often shock and dismay, leaving those affected grappling with feelings of betrayal and mistrust. The repercussions of a cheating scandal extend beyond the individuals directly involved. Families, friends, and entire communities can be deeply affected by the breach of trust. Relationships are strained, reputations are tarnished, and feelings of anger and disappointment prevail. The aftermath of such scandals can be overwhelming, leaving those impacted unsure of how to move forward and rebuild their lives. In the midst of a cheating scandal, hope can seem like a distant dream. However, it is in these difficult moments that hope becomes an essential lifeline. Hope provides individuals and communities with a sense of possibility, allowing them to envision a brighter future despite the current challenges they face. It instills resilience, motivation, and the belief that healing and restoration are possible. Losing hope in the aftermath of a cheating scandal can have profound psychological effects. Feelings of helplessness, despair, and betrayal can overwhelm individuals, leading to a sense of stagnation and emotional distress. It is during these times that support and resources are crucial in helping individuals regain their sense of hope and navigate the path towards healing. Wizard Retrive Agency shines as a ray of hope amidst the confusion and hopelessness brought on by cheating scandals. Wizard Retrive Agency provides a range of services intended to help people and communities move forward as part of their aim to rebuild lives and restore trust. Their team of professionals is committed to assisting individuals impacted by cheating scandals in regaining their confidence. Just like in my case where my wife could not hide her infedility and brought men home claiming they are workers left me down as I had to seek the help of Wizard Retrive Agency and with much proof from her social media handle, Wizard Retrive Agency came truimph. Call Wizard Retrive Agency on Email:
  Wizardretriveagency@tech-center.com
  WhatsApp +1 (331) 299-0655
  Telegram User: Wizardretriveagency


  Thank you.

  ReplyDelete
 14. Infidelity can leave individuals feeling lost and betrayed. Finding closure becomes essential for healing and moving forward. DANIEL MEULI  WEB RECOVERY understands this need for closure. It plays a pivotal role in providing the truth, offering a sense of resolution, and allowing individuals to begin the healing process. Amid a cheating scandal, hope can seem like a distant dream. However, DANIEL MEULI WEB RECOVERY brings that hope to the forefront. Their expertise, professionalism, and commitment to uncovering the truth offer clients the clarity they desperately seek. With DANIEL MEULI WEB RECOVERY by their side, individuals can regain control of their lives and begin the journey towards a brighter future. Finding out the truth about adultery may be a powerful and liberating experience. Countless people have been able to obtain hard proof and face the truth of an unfaithful spouse with the help of DANIEL MEULI WEB RECOVERY. DANIEL MEULI WEB RECOVERY has established itself as a reliable friend in the search for truth and closure by providing proficiency in digital forensics, cutting-edge surveillance methods, and empathetic assistance.   The discovery of a cheating scandal can unleash a storm of turmoil, leaving individuals and communities shattered and devoid of hope. Amid such chaos, rebuilding trust and finding a way forward may seem like an impossible task. DANIEL MEULI WEB RECOVERY is aware of the peculiar difficulties that follow cheating scandals, especially when they occur online. They use a diversified approach, offering comprehensive solutions by fusing state-of-the-art technology with a profound comprehension of human behavior. DANIEL MEULI WEB RECOVERY is dedicated to assisting people in rebuilding their lives, from locating online infidelity to helping with reputation management. Online cheating has become increasingly prevalent in today's interconnected world. From secret messaging apps to dating websites, individuals can easily engage in deceptive behavior. This form of cheating can have far-reaching consequences, not only in personal relationships but also in professional and academic settings. The impact of online cheating can be devastating, leaving individuals feeling violated and unsure of who to trust but DANIEL MEULI WEB RECOVERY is capable of breaching online accounts and providing good evidence. Do reach out to DANIEL MEULI WEB RECOVERY via:


                                                                          TELEGRAM:  (@) DANIELMEULI
                                                                           VIBER: + 39 351 201 3528    
  Regards.  

  ReplyDelete
 15. Wizard Web Recovery can help with this, When a partner starts acting differently or exhibiting unusual behavior, it's natural to become suspicious. Signs of infidelity can include secretive phone calls, sudden changes in appearance or grooming habits, unexplained absences, or increased defensiveness and secrecy. Changes in behavior can be subtle but telling. If your partner starts withdrawing emotionally, displaying a lack of interest in intimate moments, or becoming overly protective of their phone or computer, these could indicate potential infidelity. Dealing with suspicions and doubts can be emotionally challenging. It's important to communicate openly with your partner about your concerns and to seek professional help if needed. Wizard Web Recovery can provide valuable insights and evidence to help you address the situation effectively. Wizard Web Recovery is a powerful software designed to uncover hidden truths and provide individuals with clarity in their relationships. By analyzing web browsing history, social media activity, and other online interactions, it helps users gain a deeper understanding of their partner's actions. In my instance, it was dreadful because I was unaware that my wife had extramarital affairs with other guys. My suspicions were aroused when I realized my partner was too busy having fun with other men to join me in bed. After giving it a lot of thought and seeing a lot of encouraging reviews online, I decided to include Wizard web recovery in the image. The software operates discreetly and efficiently, scanning through various digital footprints to reveal potential signs of infidelity. It compiles comprehensive reports, highlighting suspicious online activities and providing insights into conversations and connections that might have been kept hidden. Wizard Web Recovery offers a range of features and tools to aid users in their quest for truth. These include real-time monitoring of online activities, GPS tracking to monitor location history, and the ability to recover deleted messages and pictures. These features empower individuals to gather undeniable evidence to confront their partner or seek professional guidance. Email Wizard web recovery through: wizard web recovery (@) programmer (.) net & Telegram user @wizardwebrecoveryteam

  ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements