DOWNLOAD DND APP BY TRAI

DOWNLOAD DND APP BY TRAI

മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ആവശ്യപ്പെടാത്ത മാർക്കറ്റിംഗ് സന്ദേശങ്ങളും കോളുകളും മൂലം നിരവധി ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ സന്ദേശങ്ങളും കോളുകളും അങ്ങേയറ്റം അ നംരോചകമാണ്, അവ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ശരിയായ അറിവില്ല.

ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) DO NOT DISTURB (DND) രജിസ്‌ട്രിയുടെ സവിശേഷമായ ഒരു പരിഹാരവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു.About This App                    Join WhatsappDND App enables smart phone users to register their mobile number under DND

Do Not Disturb (DND 3.0) App enables smart phone users to register their mobile number under DND to avoid Unsolicited Commercial Communication (UCC)/ Telemarketing Calls / SMS. This is based on TRAI, “Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulations, 2018”.

TRAI’s UCC Regulations, Amendments can be seen at: http://www.trai.gov.in/telecom/consumer-initiatives/unsolicited-commercial-communication.

The App helps you:

1. Set your DND preferences.

2. Lodge a UCC complaint with your service provider.

3. Check the status of complaints filed with your service provider.

The App requires permission to access your address book to distinguish between calls/messages from your saved contacts and those from unknown telemarketers. You contact list is neither uploaded to the backend, nor shared in any manner.


The new release has the following additional features:


· An intelligent spam detection engine (for SMS only) to assist the subscriber in reporting

· Crowdsourcing of data about offending messages and calls to speed up detection of unregistered telemarketers

· Updates about action taken on complaints within the App

· Easier interface and set up


ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


DOWNLOAD APPNote: In MIUI Phones, permission has to be added manually for getting list of messages from header like XY-AAAAAA. For this, Please go to app permissions and click on other permissions. Select DND app and you will find Service SMS field which is disabled. Please enable this field to view header sms in DND App.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements