നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജുള്ള സിം ഏതാണ്? നെറ്റ് സ്പീഡ് ഉള്ള സിം ഏതാണ്? എല്ലാം അറിയാം ഈ ആപ്പിലൂടെ! network strength checker

നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജുള്ള സിം ഏതാണ്? നെറ്റ് സ്പീഡ് ഉള്ള സിം ഏതാണ്? എല്ലാം അറിയാം ഈ ആപ്പിലൂടെ! network strength checker

 

Signal Strength App : Today, people of all ages use smartphones. Especially online classes and work from home job are leading everyone more to use the smartphone. Kids in particular started using smartphones to watch videos, play games and attend classes. Lack of internet speed can be a major problem in most homes as everyone uses the internet the same way.

 
Even if you go to every nook and corner of the house to get internet, there is a situation where it is not available. Even if you try to change the network, often nothing happens. But here’s a mobile application you need to find out which network provider is needed to increase the internet speed on your phone.       Join WhatsApp

When you install and open the ‘open signal’ application, you will be given four options at the bottom. This is the third tab where you can view a network in your selected area. With this you can see the signal strength of each network. Of these, green is the area with the highest signal strength and red is the lowest for signal strength. But the part that does not show anything shows that there is no n network signal. Zooming in on the map will give you an accurate idea of ​​the network signal.

In it you can see along the green color along the highway. That means more signal friends are getting focused on the national highway. You can check the signal strength by selecting the Operator option and selecting 2G 3G and 4G networks. Here you can select one operator from more than one operator. View Network Status You can see the download speed of each network operator. Care should be taken to select a network with low latency.


Selecting the fourth option will allow you to locate the network tower from where you are now. Returning to the first tab again, you can test your mobile data by selecting Speed ​​Test. With this you can know the latency and upload speed. Also if the speed is received inside the house it can be seen as Indo and if it is outside it can be seen as Outdoor.


 Select the History option and view the tested result each time using the app. If you select the video test, you will see a preview to watch the video at the speed of your choice. You will also get several options along with it.


Signal Strength – App

Signal meter 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi

Connectivity check

Speed test

WiFi scan

Home screen signal widgets 6 types including signal, connectivity/latency, network, battery, clock and storage

Signal notification in status bar

Signal Strength App


DOWNLOAD
Post a Comment

Previous Post Next Post

 Advertisements