നേവിയിൽ 2500 സെയിലർ ഒഴിവ് | Indian navy notification 2022

നേവിയിൽ 2500 സെയിലർ ഒഴിവ് | Indian navy notification 2022
ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സെയിലർ തസ്തികയിൽ 2500 ഒഴിവ്.


അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കാണ് അവസരം.


ആർട്ടിഫൈസർ അപ്രന്റീസ് (എ.എ),

സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്സ് (എസ്.എസ്.ആർ.) വിഭാഗത്തിലാണ് അവസരം.

2022 ഓഗസ്റ്റിലാണ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്.


പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എ.എ.യ്ക്ക് 20 വർഷവും എസ്.എസ്.ആറിന് 15 വർഷവുമാണ് സർവീസ്.


മാർച്ച് 29 മുതൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.


ഒഴിവുകൾ :

ആർട്ടിഫൈസർ അപ്രന്റിസ് -500,

സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്സ് -2000

യോഗ്യത :

ആർട്ടിഫൈസർ അപ്രന്റിസ് :

60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഫിസിക്സും മാത്‍സും വിഷയങ്ങളായി പഠിച്ച പ്ലസ് ടു.

കൂടാതെ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം.

സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്സ് :

ഫിസിക്സും മാത്‍സും വിഷയങ്ങളായി പഠിച്ച പ്ലസ് ടു.

കൂടാതെ കെമിസ്ട്രി/ബയോളജി/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം.

പ്രായം : 2002 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും 2005 ജൂലായ് 31 – നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട്ലിസ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എഴുത്തുപരിക്ഷയ്ക്കും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിനും ക്ഷണിക്കും.

പ്ലസ് ടുവിലെ ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയത്തിന്റെ മാർക്കിലും കെമിസ്ട്രി/ ബയോളജി/ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ജനറൽനോളജ് എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും.

പ്ലസ് ടു തലത്തിൽനിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക.

ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കും പരീക്ഷ.

എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അതേ ദിവസമായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്.

ടെസ്റ്റിൽ 7 മിനിറ്റിൽ 16 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം, 20 സ്ക്വാട്ട്, 10 പുഷ് അപ് എന്നിവയുണ്ടാകും.

എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും ശാരീരിക പരീക്ഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവസാന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക.

എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സർക്കാർ/ ഐ.സി.എം.ആർ. അംഗീകൃത ലാബുകളിൽനിന്നുള്ള 72 മണിക്കൂർ മുൻപ് ലഭിക്കുന്ന കോവിഡ് ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.

ശാരീരിക യോഗ്യത : ഉയരം 157 സെ.മീ. ഉയരത്തിന് ആനുപാതികമായി നെഞ്ചളവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 5 സെ.മീ. വികാസം വേണം.

കാഴ്ച ശക്തി

Without Glasses

With Glasses

Better Eye

Worse Eye

Better Eye

Worse Eye

6/6

6/9

6/6

6/6തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടയിൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത് സേനയിൽ അംഗീകൃത ഡോക്ടർമാരായിരിക്കും.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം 

വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

ഫീസുൾപ്പെടെ വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.joinindiannavy.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.

കൂടാതെ നീല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.

കോമൺ സർവീസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് 60 രൂപയും ജി.എസ്.ടിയുമാണ് ഫീസ്.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഏപ്രിൽ 05.

Important Links
Official NotificationClick Here
More DetailsClick Here

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements