നിലവിൽ യു എ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം കുറച്ചു അവസരങ്ങൾ(2021 ഡിസംബർ 21&22)

നിലവിൽ യു എ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം കുറച്ചു അവസരങ്ങൾ(2021 ഡിസംബർ 21&22)

Ⓜ️Job Update
Abu Dhabi UAE

🗓️21 December 2021🕛05:15 PM

🔺 Breakfast items
🔺 Lunch items
🔺 Chinese items
🔺 Charcoal Maker

🔺 അബു ദാബി:👆🏻 മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോലികൾ അറിയുന്ന ഒരാളെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.

🔺 നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ മാത്രം വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക

🪀+971563508635

___________________________
Ⓜ️Job Update
Ajman UAE

🗓️21 December 2021🕛06:50 PM

🌟 *Restaurant Captain*

🌟 അജ്മാൻ:റസ്റ്റോറൻ്റ് ലേക്ക് ഒരു *റെസ്റ്റോറൻ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ* ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
📌റെസ്റ്റോറൻ്റ് മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം

📌നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർക്ക് മുൻഗണന
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

🌟താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക.

🪀http://wa.me/917025376287

___________________________
Ⓜ️Job Update
Abu Dhabi UAE

🗓️21 December 2021🕛07:35 PM

🍈 *Delivery,Cleaning  & Helper Boy* for a cafeteria

🍈 അബു ദാബി: കഫെതീരിയ യിലേക്ക് ഡെലിവറി , ക്ലീനിംഗ് & ഹെൽപ്പർ ഈ ജോലികൾ അറിയുന്ന ഒരാളെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.

🍈 *മുൻ പരിചയം ആവശ്യം ഇല്ല*

🍈നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ മാത്രം

👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽

🍈താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക

🪀+971 56 739 6543

___________________________
Ⓜ️Job Update
Abu Dhabi UAE

🗓️21 December 2021🕛08:00 PM

🍵Tea ☕ Maker

🍵 അബു ദാബി: കഫെതീരിയ യിലേക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്

🍵നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ മാത്രം

🍵താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക

🪀+971 55 864 2296

___________________________

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements