നിലവിൽ യു എ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് വാട്ട്സപ്പിൽ വന്ന ചില ഒഴിവുകൾ

നിലവിൽ യു എ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് വാട്ട്സപ്പിൽ വന്ന ചില ഒഴിവുകൾ


Fujairah UAE

🗓️28 December 2021🕛07:40 AM

🔳 Lady Cleaning staff for a medical center 

🔳 ഫുജൈറ:മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ ലേക്ക് ഒരു ലേഡി ക്ലീനർ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്

🔳 വിസ+റൂം+ട്രാൻസ്പോർട്ട്

🔳നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ മാത്രം വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക

🪀+971 55 239 2705

___________________________
Abu Dhabi UAE

🗓️28 December 2021🕛04:00 PM

🍋Tea Maker
🍋Kerala Cook
🍋Juice Maker
🍋Waiter

🍋 അബു ദാബി:👆🏽 കഫെതീരിയ യിലേക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോലി ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്.

🍋മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം

🍋നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ മുൻഗണനാ

🍋താൽപര്യം ഉളളവർ മാത്രം വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക

🪀+971 58 880 7245

___________________________
Abu Dhabi UAE

🗓️29 December 2021🕛07:30 AM

ℹ️ Porota Maker
ℹ️ Kerala Cook

ℹ️ അബു ദാബി:👆🏽 മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോലി അറിയുന്ന ആളുകളെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.

ℹ️മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം

ℹ️നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ മാത്രം വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക

🪀+971 52 958 1408

___________________________
Sharjah UAE

🗓️27 December 2021🕛05:00 AM

🔰 Looking for a Keralite full time Housemaid with her own Visa 

🔰 ഷാർജ:മലയാളി ഫാമിലിക്ക് വീട് ജോലിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.

🔰 ഫുൾ ടൈം
🔰 സ്വന്തം വിസ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന

🔰നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ താൽപര്യം ഉളളവർ മാത്രം വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക

🪀+971 52 1541353

___________________________
Dubai UAE

🗓️27 December 2021🕛01:00 PM

🌀A leading company in Dubai is looking for a driver

🌀if anyone interested please contact the below number

🌀should have UAE driving licence . 

🌀Salary AED 2000+accomodation+Visa

📱+971561881788
hemachandran1231@gmail.com


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements