നിങ്ങളുടെ വില്ലേജിൽ തന്നെ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

നിങ്ങളുടെ വില്ലേജിൽ തന്നെ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

വില്ലേജ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് (വി.ആർ.പി), ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് (ബി.ആർ.പി) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് , ഓഫ്ലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി കേരള (എംജിഎൻഎസ്എഎസ്കെ) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും 2021 ഡിസംബർ 10-നോ അതിനു മുമ്പോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ശമ്പള സ്കെയിൽ തുടങ്ങിയവയുടെ പോസ്റ്റ് വൈസ് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വില്ലേജ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് (വി.ആർ.പി.)

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം :808
ശമ്പള സ്കെയിൽ : പ്രതിദിനം 350 രൂപ.
ഉയർന്ന പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ്.
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : പ്ലസ് ടു, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.

ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് (ബിആർപി)

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 107
ശമ്പള സ്കെയിൽ : പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ.
ഉയർന്ന പ്രായപരിധി : 40 വയസ്സ്.
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം : താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2021 ഡിസംബർ 10-നോ അതിനു മുമ്പോ ഓഫ് ലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. തുടർന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോം ആവശ്യമായ രേഖകൾക്കൊപ്പം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.
“ഡയറക്ടർ, സിഡബ്ല്യുസി കെട്ടിടം, രണ്ടാം നില. എൽഎംഎസ് കോമ്പൗണ്ട്, പാളയം, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം. പിൻ : 695033”.

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപന൦ വായിക്കാനും അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements