ഇപ്പോൾ യു എ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ അവസരങ്ങൾ!

ഇപ്പോൾ യു എ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ അവസരങ്ങൾ!

ഇപ്പോൾ യു എ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ അവസരങ്ങൾ!
യോഗ്യത:10th/+2/Any Degree
Vacancies: Cashier, Accounts,Driver,Electricion,Sushi Maker,Cook,Baker,Shavarma Maker,Snack Maker, Butcher, Fish cutter,

കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെയുള്ള ഇമേജ് നോക്കുക!
Previous Post Next Post

 ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆