UAE vacancy ajman

UAE vacancy ajman

Uae അജ്മാനിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
റസ്റ്റോറൻറ് ലേക്ക്
പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ള
വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
🟩🟦🟩🟦🟩🟦🟩🟦🟦🟩🟦🟦

🟩തലശ്ശേരി കാസർഗോഡ് ഫുഡ് അറിയാവുന്ന  പണ്ഡാരിയേ ആവശ്യമുണ്ട്

🟩 പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി breakfast എല്ലാമറിയുന്നആൾ

🟩പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ള വെയിറ്റർ

🟦ജ്യൂസ് ചായ നിക്കാല all round നോക്കാൻ പറ്റിയ ആൾ...

Emergency uae യിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ👇


  +971562726172
+971565337550 

+919562424500 only Whatsapp

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements