Toys packing job vacancy

Toys packing job vacancy

ദുബായിലേക്ക് അവസരം

Toys Packing

Dubai -ലെ പ്രശസ്തമായ ടോയ്‌സ് കമ്പനിയിലേക്ക്  Packing Helper തസ്തികയിൽ 12 ഒഴിവുണ്ട്

ശമ്പളം:2000 AED+ Food

Duty time: 10 hrs
Overtime: -  2 hrs daily


Send cv by mail:
info@nomadsconsultancy.in

പോവാൻ തയാറുള്ളവർ ഓഫിസിൽ നേരിട്ട് വരിക.. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ
Contact:

 8075894334
 9288005660
 9288005661
Whatsapp:
9288005662

Nomads job consultancy
First floor, Space Tower
Pattambi Road
Perinthalmanna

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements