Jobs in Qtar (14-04-2021)

Jobs in Qtar (14-04-2021)

🇶🇦🇶🇦 JOB IN QATAR 🇶🇦🇶🇦
ഖത്തറിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
🔰 Selection On 14,16  April /2021
______________________________________
⭕ HOUSE BOY
🪙 Salary: 1000
⭕ LIGHT DRIVER
🇶🇦 Qatar License Only
🪙 Salary: 2000 to 2500
◼️ Accomodalion 
⭕ ELECTRICIAN
🪙 Salary: 1200/ 1600
⭕ PLUMBER
🪙 Salary: 1200-1600
⭕ AUTO CARD DRAUGHT MAN
🪙 Salary: 1800
⭕ ELECRTRICAL ENGlNEER
🪙 Salary: 2000
⭕ MECHANICAL ENGINEER
🪙 Salary: 2000
⭕ HEAVY BUS DRIVERS
🇶🇦 Qatar Bus License Only
🪙 Salary: 1500/1600
🟣 Food and Accommodation provide👆🏻 (all categories)
______________________________________
For the Resturant
🩸 SAFETY OFFICER
Qualification: Nebosh Certificate 
🪙 Salary: Negotiable
⭕ PORATTA MAKER
🪙 Salary: 1500/1800
⭕ SOUTH INDIAN COOK
🪙 Salary: 1500/2000 ‌
⭕ SALES MEN
🪙 Salary: 1000
⭕ BUTCHER
🪙 Salary: 1300/1800
🟣 Food and Accommodation provide👆🏻 (all categories)
______________________________________
അപേക്ഷകർ ജോലി എഴുതി Passport, Photo, (ഡ്രൈവർമാർ License ഉൾപടെ) മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവ WhatsApp അയയ്ക്കുക. 
രേഖകൾ അയക്കേണ്ട WhatsApp No:
🔴 8943290370

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements