Jobs in UAE

Jobs in UAE

🇦🇪🇦🇪 JOB IN U-A-E 🇦🇪🇦🇪
(01 February 2021)
ദുബൈയിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിൽ ഉടനെ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
🟢 CLEANING LABOURS
▪️ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമില്ല 
🪙 Salary: 1,000 Dhs
▪️Weekly Oneday Off
⭕ Accomodation free

For the General Company 
🟢 DRIVERS
UAE License No: 3 & 5 രണ്ട് ലൈസൻസും ഉള്ളവർ മാത്രം 
🪙 Salary: 2200 Dhs
▪️ Over Time 
⭕ Accomodation 
🟢 AC/TECHNICIAN
🪙 Salary: 1500/1700  Dhs
▪️ Gulf Ritern Cardidates Only
◼️Over Time 
⭕ Accomodation 
🟢 LOADING& UNLOADING LABOURS
▪️ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമില്ല 
🪙 Salary: 1200 Dhs
▪️ Food + Room
◼️Weekly Oneday Off
⭕ Unloding Commission extra 
👩🏻‍🦰 HOUSE MAlD(Ladies)
 🪙 Salary: 1200/1500
⭕ Food + Room
👨🏻‍🍳 COOK
🪙 Salary: 1700/2000
PORATTA MAKER
🪙 Salary: 1500/1800
WAlTERS
🪙 Salary: 1100/1200
◼️പരിചയത്തിനനുസരിച്ച് ശമ്പളം നൽകും
◼️താമസം+ ഭക്ഷണം ഫ്രീ

അപേക്ഷകർ, ജോലി എഴുതി, Passport, Photo,   മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് അയക്കുക.
📲 8129459869 WhatsApp
📲 8089330233 Call

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements