Jobs in uae 11-02-2021

Jobs in uae 11-02-2021

.               🇦🇪🇦🇪 JOB IN U-A-E 🇦🇪🇦🇪
_______________________________________
            🔊 POST DATE: 11/02/2021 🔔
_______________________________________

ദുബൈലേക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പരസ്യം പൂർണ്ണമായി വായിച്ചതിനു ശേഷം അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ട്സ്ആപ് നമ്പറിൽ ഏത് ജോലി ആണ് നോക്കുന്നത് എന്നും അതിന് വേണ്ട രേഖകളും അയക്കുക.
🔷 CLEANERS / HOUSE KEEPING STAFF
🪙Salary: 1100
◼️8 Hrs Duty +OT
◼️Age 21 to 32
◼️Accomodation
🔷 SECURITY GUARDS
🪙Salary: 1200/1500
◼️Hight 165 cm
◼️Accomodation
🟢 SOUTH INDlAN COOK
🪙 Salary: 2000
💠 Accomodation & Food
🟢 PORATTA MAKER
🪙 Salary: 1600/1800
💠 Accomodation & Food
🟢 TEA MAKER
🪙 Salary: 1500)1700
💠 Accomodation & Food
🟢 JUICE MAKER
🪙 Salary: 1300/1500
💠 Accomodation & Food
🔷 CAFTERIYA HELPERS
🪙 Salary: 1000 m/1100
◼️Accomodation & Food
🔷 FURNITURE CARPENTER
🪙 Salary: 1300/1600
◼️9 Hrs Duty
◼️Over Time
◼️Accomodation
🔷 WOOD POLISHER
🪙Salary: 1300/1600
◼️9 Hrs Duty
◼️Over Time
◼️Accomodation
🔷 SPRAY PAlNTER
🪙Salary: 1300/1600
◼️9 Hrs Duty
◼️Over Time
◼️Accomodation
🔷 GODOWN LABOURS
🪙 Salary: 1500
◼️Accomodation 
◼️Over Time
◼️ Commission
◼️10hrs Duty

അപേക്ഷകർ  ജോലി എഴുതി, Passport, Photo, എന്നിവ  WhatsApp വഴി അയയ്ക്കുക 
✉️ 8129459869 WhatsApp
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക.👇🏻
📞 9912834080 Call

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements