പോസ്റ്ററുകളും ആശംസാ കാർഡുകളും നിർമ്മിക്കാൻ മലയാളത്തിലെ മികച്ച ആപ്പ്

പോസ്റ്ററുകളും ആശംസാ കാർഡുകളും നിർമ്മിക്കാൻ മലയാളത്തിലെ മികച്ച ആപ്പ്

മലയാളം ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ്
മലയാളത്തിൽ ഇമേജുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രാധാന ദിവസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശംസകളും പോസ്റ്ററുകളും നിർമ്മിക്കാനും ഈ ആപ്പിനെക്കാൾ മികച്ച ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇല്ല.200 ൽ അധിക മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടുകൾ ഈ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.കൂടാതെ മറ്റനവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. അവകൾ നോക്കാം
- 10000+ Plain memes. Can be searched using Actor/Movie or Dialogue
- Add Texts with 20 Malayalam & English Fonts 
- 200+ Downloadable Malayalam And English Fonts
- A huge selection of Stickers, Memes, Clip arts, Frames
- Draw layer by layer. Give effects to each layer
- Can draw your own pencil sketch
- Adjust text color, size, stroke, shadow and curving
- Use patterns for text background
- Remove background of images and make it transparent
- Image cropping/blurring support
- Duplicate/Copy Layer option available
- Text/Pictures can be animated to create cool GIF Images
- Save as Template option to reuse your layout
- Your own logo can be added to any of the images that you create.
- Easy share in WhatsApp, FaceBook, email, and other installed apps 

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements