Jobs in Qatar 11/01/2021

Jobs in Qatar 11/01/2021

🇶🇦🇶🇦 JOB IN QATAR🇶🇦🇶🇦
_______________________________________
       🔊 *POST DATE: 11/01/2021🔔
_______________________________________
ഖത്തറിലെ SWAN GLOBAL എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിൽ ഉടനെ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
🔌 *ELECTRICIAN*
🚰 *PLUMBER*
👨🏻‍🔧 *PIPE FITTER*
👨🏻‍🔧 *DUCT FITTER*
💰 *Salary:* 1000 QR
🍝 Food ⛺ accommodation Free
⏰ Deauty Time:8 Hours
⏱️ 4 Hours Over Time

👨🏻‍🔧 *MECHANICAL HELPER*
💰 *Salary:* 950 QR
⛺ Accomodation free.
⛔ No Food
⏰ Deauty Time: 8 Hours
⏱️ 4 Hours OverTime
താൽപര്യം ഉളളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചത് ശേഷം രേഖകളുമായി നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ വരിക.
📲 9544015839 CALL
📲 9747158399CALL

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements