അക്ഷയയിൽ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട! സ്വന്തമായി തന്നെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകാം

അക്ഷയയിൽ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട! സ്വന്തമായി തന്നെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകാം

ഹലോ ഡിയേഴ്സ്....

നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത്യാവശ്യം ആയി വരുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണല്ലൊ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അത് ലഭിക്കാൻ പണ്ടൊക്കെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ക്യൂ നിൽക്കണമായിരുന്നു.പക്ഷേ കാലം മാറി..എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയി.എങ്കിലും നമ്മിൽ പലരും ധരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വല്ല അക്ഷയ കേന്ദ്രം വഴിയോ ഓൺലൈൻ സേവന കടകൾ വഴിയോ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന്. പക്ഷേ ഈ ധാരണ തീർത്തും തെറ്റാണ്. നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായി വീട്ടിൽ ഒരുന്ന് തന്നെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം https://edistrict.kerala.gov.in/ എന്ന സൈറ്റിൽ കയറി പുതിയ അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കണം.തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ യൂസർനെയിം&പാസ്വേഡ് നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്ത് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങി 45 പരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.എല്ലാം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ലഭ്യമാണ്.മറ്റു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ:-
1.POSSESSION CERTIFICATE
2. INCOME CERTIFICATE
3. CASTE CERTIFICATE
4. NATIVITY CERTIFICATE
5. ONE AND THE SAME CERTIFICATE
6. LOCATION CERTIFICATE
7. COMMUNITY CERTIFICATE
8. RESIDENCE CERTIFICATE
9. RELATIONSHIP CERTIFICATE
10. FAMILY MEMBERSHIP CERTIFICATE
11. NON-REMARRIAGE CERTIFICATE
12. POSSESSION AND NON-ATTACHMENT CERTIFICATE
13. DOMICILE CERTIFICATE
14. LIFE CERTIFICATE
15. IDENTIFICATION CERTIFICATE
16. VALUATION CERTIFICATE
17. WIDOW-WIDOWER CERTIFICATE
18. DEPENDENCY CERTIFICATE
19. DESTITUTE CERTIFICATE
20. SOLVENCY CERTIFICATE
21. INTER-CASTE MARRIAGE CERTIFICATE
22. CONVERSION CERTIFICATE
23. MINORITY CERTIFICATE
24. NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE
RIGHT TO INFORMATION (RTI) SERVICES
25. NORMAL APPLICATIONS
26. APPEAL APPLICATIONS
PUBLIC GRIEVANCE SERVICES
27. GRIEVANCE APPLICATIONS
PAYMENT SERVICES
UTILITY PAYMENT SERVICES
28. WATER BILLS
29. ELECTRICITY BILLS
30. LAND PHONE BILLS
31. MOBILE PHONE BILLS
32. WIRELESS CONNECTION BILLS
CALICUT UNIVERSITY SERVICES
33. EXAM REMITTANCES
34. GENERAL REMITTANCES
WELFARE BOARD FEE PAYMENTS
35. LABOR WELFARE BOARD FEES
36. CULTURAL WELFARE BOARD FEES
37. TRANSPORT WORKERS WELFARE BOARD FEES
POLICE DEPARTMENT PAYMENTS
38. E-CHALLANS
FOREST DEPARTMENT SERVICES
39. COMPENSATION FOR DEATH DUE TO WILD LIFE ATTACK
40. COMPENSATION FOR INJURY DUE TO WILD LIFE ATTACK
41. COMPENSATION FOR CROP DAMAGE DUE TO WILD LIFE ATTACK
42. COMPENSATION FOR CATTLE LOSS DUE TO WILD LIFE ATTACK
43. COMPENSATION FOR PROPERTY DAMAGE DUE TO WILD LIFE ATTACK
44. COMPENSATION FOR HOUSE DAMAGE DUE TO WILD LIFE ATTACK വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഫിഡവിറ്റിനായി CLICK HERE

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ:-
REQUIRED DOCMENTS.
AADHAAR CARD.
RATION CARD (FAMILY)
LAND TAX RECEPT(FAMILY)
AFFIDAVIT
APPLICATION FEE 15 RUPPES.

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായി മനസ്സിലകാൻ താഴെയുള്ള വീഡിയോ കാണുക.Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements