Job vacancy in Dubai

Job vacancy in Dubai


ദുബൈയിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ:


🧑🏻‍💼 CLEANERS
▪️വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമില്ല
▪️Semi gov: company
🔹Ticket free 
💸 Salary: 700
👉🏻 Duty: 8-Hrs

🧑🏻‍💼 ARABlC COOK
🔹for the Ameer palace
💸 Salary: 2000

🧑🏻‍💼 HOUSE DRlVERS
🔹Any GCC Orginal / Indian License Only 
💸 Salary: 1000/1500 AED

🧑🏻‍💼 FR0NT DESK OFFICER
🔹Female Only
▪️Degree + English Knowledge 
💸 Salary: 2000

🧑🏻‍💼 PLUMBlNG SUPERVISOR
💸 Salary: 2500

🧑🏻‍💼 DATA ENTRY OPERATOR
💸 Salary: 1300
🔹English knowledge is Must

☯️ For the Resturant section
🧑🏻‍💼 COOK Thanthoori/ Chinees/Indian
💸 Salary: 1500/1700
🧑🏻‍💼 BlRIYANI COOK
💸 Salary: 1700/2000
🧑🏻‍💼 Asst: COOK
💸 Salary: 1200/1500
🧑🏻‍💼 SHAWARMA MAKER
💸 Salary: 1800 
🧑🏻‍💼 KITCHEN HELPER
💸 Salary: 1000/1200 
🧑🏻‍💼 PORATTA MAKER
💸 Salary: 1500/1700
🧑🏻‍💼 CHAPPATHI MAKER
💸 Salary: 1500/1700
🧑🏻‍💼 DOSHA MAKER
💸 Salary: 1300/1500
🧑🏻‍💼 WAITERS
💸 Salary: 1200/1400
🧑🏻‍💼 SNAKS
💸 Salary: 1300/1500
🧑🏻‍💼 CASHIER
💸 Salary: 1200/1500
🧑🏻‍💼 CLEANERS
💸 Salary: 1000

▪️food/food facility Accomodation and transportation by company

📌അപേക്ഷകർ, ജോലി എഴുതി, Passport, Photo, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് അയക്കുക.
📲 81294 59869 WhatsApp only
📌രേഖകൾ അയച്ചവർ കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വാട്സ്അപ് വഴി ബന്ധപ്പെടുക.

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements