ചൈനക്ക് വീണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ തിരിച്ചടി!!! 43 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചു

ചൈനക്ക് വീണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ തിരിച്ചടി!!! 43 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചു

സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻ നിർത്തി 43 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചു.ഐടി ആക്ട് 69 എ പ്രകാരം ആണ് നടപടി.

ആപ്പുകൾ :-
Previous Post Next Post