ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്...ഒരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ടൈം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യാം!! കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെയുള്ള വീഡിയോ കാണുക.
Are you worried about exposing your PIN while you unlock your phone?
Here comes Screen Lock - Time Password (Dynamic Password) for the rescue.You can make your phone current time its lock screen password.And time changes every minute, so does the password too, so no one can even guess it.
NEW FEATURES
★ Cool iPhone style lock screen for your android.

★ Support on most of android phone.
★ Fully customisable lock screen.
★ Highly secure lock screen.
★ One of the best parallax effect Lock.
★ Customise sliding text. You can put your name or your friend's name on your lock screen.
Features
Customise wallpaper for lock screen
You can apply HD Screen wallpaper or choose from Gallery.
✔ Unlock sound enable/disable.
✔ Unlock vibration enable/disable.
✔ 12 hour and 24 hour format both supported.
✔ Consume less memory and battery, Simple and Clean device.
✔ 100% safe and secure Screen Lock- Time Password
Choose your own lock type
You can choose your own way to lock your android phone(Passcode change dynamically).
► Current Time : It is default password of your lock screen. e.g. If the time is 01:47, your PIN will be 0147.
► Pin Passcode - User can choose any password.
► Pin + Minute Passcode - e.g. if you choose digit is 12 and the time is 01:45 your PIN will be 1245.
► Pin + Current Time Passcode - e.g. if your choose digit is 45 and the time is 02:37 your PIN will be 450237.

► Pin + Day Passcode - e.g. if your choose digit is 45 and the date is 4 July 2017 your PIN will be 450407.
► Pin + Hour Passcode - e.g. if you choose digit is 12 and the time is 01:45 your PIN will be 4501.
---FAQ---
How to open hidden Screen Lock - Time Password?
1. Enter #666#6 in dial pad, and tap call button.
How to lock Xiaomi / MI phones?

►Xiaomi / MI phones have different permission management style. To use Screen Lock - Time Password on Xiaomi / MI phones, please follow the following steps.
1. Open Security App -> permissions.
Choose option permissions -> Screen Lock - Time Password -> Allow all the permissions.
2. Go back to Permissions -> Auto Start -> Allow Screen Lock - Time Password to Auto Start.
Explanation for the permissions:
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.premission.ACCESS_NETWORK_STATE
AD company need read phone state and network state to display and improve there AD quality.
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW : to lock screen
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED : To lock device as soon as it restarts
android.permission.CAMERA : Image capture for lock screen wallpaper
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE : For change lock screen wallpaper
android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS : For open lock screen
Screen Lock - Time Password will not collect your any information.
Share to your friends