പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്കും എയർപോർട്ടിൽ 277 ജോലി അവസരങ്ങൾ | freshers നും അവസരം |10th pass Air Port job vacancy 2022

പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്കും എയർപോർട്ടിൽ 277 ജോലി അവസരങ്ങൾ | freshers നും അവസരം |10th pass Air Port job vacancy 2022


പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്കും എയർപോർട്ടിൽ 277 ജോലി | freshers നും അവസരം |10th pass Air Port job vacancy 2022

AI Airport Services Limited Recruitment 2022: The aspirants who are looking for the Latest Central Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. AI Airport Services Limited has released an employment notification of the AI Airport Services Limited Recruitment 2022 on its official website http://www.aiatsl.com/. Through this latest AI Airport Services Limited recruitmentOnline Applications are invited from eligible and desirous candidates for fill up 277 vacancies  for the posts of Handyman, Senior Customer Agent/ Customer Agent/ Junior Customer Agent, Ramp Service Agent/ Utility Agent cum Ramp Driver, Jr. Executive, Officer, Duty Officer (Ramp) and Dy. Terminal Manager. Aspirants who are serious about their career and if you want to make a career in AI Airport Services Limited can apply directly from the link provided below. The applicants are advised to apply well in advance to avoid rush during closing dates.

Important Dates

Online Application Commencement from14th March 2022
Last date to Submit Online Application21st March 2022

AI Airport Services Limited Latest Job Notification Details

All the candidates who are looking for Central Govt job and meet the eligibility criteria can apply for the post by filling the Online application on the main website for Latest recruitment of AI Airport Services Limited. After reading all the information like age limit, selection process, educational qualification, salary offered etc. Candidates are advised to visit the AI Airport Services Limited official website  as well as bookmark this web page as we provide you with all the information in this article.

AI Airport Services Limited Recruitment 2022 Latest Notification Details
Organization NameAI Airport Services Limited
Job TypeCentral Govt
Recruitment TypeTemporary Recruitment
Advt NoN/A
Post NameHandyman, Senior Customer Agent/ Customer Agent/ Junior Customer Agent, Ramp Service Agent/ Utility Agent cum Ramp Driver, Jr. Executive, Officer, Duty Officer (Ramp) and Dy. Terminal Manager
Total Vacancy277
Job LocationAll Over Goa
SalaryRs.17,250 – 60,000
Apply ModeOnline
Application Start14th March 2022
Last date for submission of application21st March 2022
Official websitehttp://www.aiatsl.com/

AI Airport Services Limited Recruitment 2022 Latest Vacancy Details

AI Airport Services Limited has released the following vacancy details with their recent recruitment notification 2022. They invite 277 Candidates to fill their vacancies. Candidates can check their job vacancy details below.

Post NameVacancy
Dy. Terminal Manager1
Duty Officer (Ramp)  3
Officer – Admin  4
Officer – Finance  5
Jr. Executive – Tech 2
Jr. Executive – Pax  8
Senior Customer Agent/ Customer Agent/ Junior Customer Agent/  39
Ramp Service Agent/ Utility Agent cum Ramp Driver 24
Handyman 177

AI Airport Services Limited Recruitment 2022 Age Limit Details

To apply for the AI Airport Services Limited Latest jobs, the candidates who are interested in filling up forms must be required to attain the following age limit. The notified aged candidates only can able to apply for the job vacancy. The Reserved category candidates from SC, ST, PWD, Women and all others will get the upper age limit relaxation as per government norms. Check official Notification by the help of below mentioned direct AI Airport Services Limited Recruitment 2022 notification link. Check the age limit details below.

Post NameAge Limit
Dy. Terminal Manager  55 years
Duty Officer (Ramp)  50 years
Officer – Admin  35 Years
Officer – Finance   30 Years
Jr. Executive – Tech  28 Years
Jr. Executive – Pax  35 Years
Senior Customer Agent  30 Years
Customer Agent  28 Years
Junior Customer Agent  28 Years
Ramp Service Agent/ Utility Agent cum Ramp Driver  28 Years
Handyman 28 Years

AI Airport Services Limited Recruitment 2022 Educational Qualification Details

Candidates who are going to fill the AI Airport Services Limited Recruitment 2022 application form requested to check their education qualification required for various AI Airport Services Limited  opportunities. Aspirants are requested to go through the latest AI Airport Services Limited Recruitment 2022 entirely, Before applying for the vacancies aspirants should ensure that they meet the eligibility criteria, only those applicants should apply who are eligible otherwise their application will be rejected. You can check AI Airport Services Limited job Qualification details below.

Post NameQualification
Handyman/ Handywomen – 10th Passed.
Dy. Terminal Manager – Graduate from a recognized university under 10+2+3 pattern with 18 years experience, out of which at least 06 years must be in a managerial or supervisory capacity in Pax and cargo handling functions with an Airline or Airport Operator or BCAS approved Ground Handler appointed by any Airport Operator at any airport or in combination thereof.
Duty Officer- (Ramp) – Graduate from a recognized university under 10+2+3 pattern with 12 years experience, out of which at least 04 years must be in a managerial or supervisory capacity in Pax, Ramp and cargo handling functions with an Airline or Airport Operator or BCAS approved Ground Handler appointed by any Airport Operator at any airport or in combination thereof.
Jr. Executive (Pax) – Graduate from a recognized university under 10+2+3 pattern with 09 years experience, in any of the area or combination thereof, of fares, reservations, ticketing, computerized passenger check-in / cargo handling Or Graduate from a recognized university under 10+2+3 pattern with M.B.A. or equivalent in any discipline (2-years full-time course or 3-years part time course) from a recognized university with 6 years aviation experience in any of the area or combination thereof, of fares, reservations, ticketing, computerized passenger check-in/ cargo handling.
Sr. Customer Agent – Graduate from a recognized university with 05 years experience in any of the area or combination thereof, of fares, reservation, ticketing computerized passenger check in/ cargo handling.
Customer Agent – Graduate from a recognized university under 10+2+3 pattern with Diploma in IATA – UFTAA or IATA – FIATA or IATA – DGR or IATA – CARGO Or Graduate from a recognized university under 10+2+3 pattern with 01-year experience in any of the area or combination thereof, of fares, reservation, ticketing computerized passenger check-in/ cargo handling.
Jr. Customer Agent – 12th with 01 years experience in any of the area or combination thereof, of fares, reservation, ticketing computerized passenger check in/ cargo handling.
Utility Agent cum Ramp Driver – SSC /10th Standard Pass.Must Carry Original Valid HMV Driving License at the time of appearing for trade test.
Jr. Executive Technical –  Full time Bachelor of Engineering in Mechanical / Automobile / Production / Electrical / Electrical & Electronics / Electronics and Communication Engineering from a recognised university. Must be in possession of LMV.
Ramp Service Agent – 3 years Diploma in Mechanical / Electrical / Production / Electronics / Automobile Engineering recognized by the State Government or ITI with NCTVT (Total 3 years) in motor vehicle Auto Electrical / Air conditioning / Diesel Mechanic / Bench fitter / Welder, (ITI with NCTVT – certificate issued from Directorate of Vocational education and training of any State / Central Government with one year experience in case of welder) after passing SSC / Equivalent examination with Hindi / English / local language as one of the subject. AND Candidate must carry original valid Heavy Motor Vehicle Driving License at the time of appearing for the Trade Test.
Officer Admin – MBA or equivalent – in HR or Personnel Management Course (full time 2 years course) with 4 years Experience in HR Functions and Industrial Relation/ Legal. Preferably, with an Airline or Ground Handling Company. Well conversant with MS -Office Operation.
Officer Finance – Inter Chartered Accountant/Inter Cost and Management Accountancy OR MBA in Finance or equivalent (full time 2 years course) with knowledge of MS-Office operations. Must have 3 years experience or more in Accounts and Finance functions preferably with an Airline or Ground Handling Company with proficiency in statutory payments like ESIC, PF, Welfare fund, Professional Tax, GST etc.

AI Airport Services Limited Recruitment 2022 Application Fee Details

To apply for the Latest 277 Vacancies in AI Airport Services Limited, the candidates requested to pay the application fees by notified mode. Application fees once paid will not be refunded.

  •  Application Fee of Rs.500/- (Rupees Five Hundred Only) by means of a Demand Draft in favour of “AI AIRPORT SERVICES LIMITED.”, payable at Mumbai. No fees are to be paid by Exservicemen / candidates belonging to SC/ST communities. Please write your Full Name & Mobile No. at the reverse side of the Demand Draft.

How To Apply For Latest AI Airport Services Limited Recruitment 2022?

Applicants meeting with the eligibility criteria mentioned in this advertisement, as on 1st February, 2022, are required to forward their applications as per the attached application format along with its attachments, latest by 21st March, 2022, by E-mail to hrhq.aiasl@airindia.in, mentioning the subject as “Post Applied for __, for Goa International Airport, Western Region, AIASL”. (Fill in the post in the blank space).

  •  A recent (not more than 3 months old) colored passport size photograph of the full face (front view) should be pasted neatly in the space provided in the application form.
  •  Self-attested copies of the supporting documents in respect of Item Nos.3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16 & 17 of the Application Form must be submitted along with the application. Original Certificates should not be submitted along with the application but should be brought for verification. The Company is not responsible for returning any original copy/ies of Certificates /Testimonials submitted with the application.
  •  Candidates belonging to OBC category must submit a duly attested photocopy of the Caste Certificate in the format as prescribed by Government of India, issued by the Competent Authority. The certificate, inter-alia, must specifically state that the candidate does not belong to socially advanced sections excluded from the benefits of reservation for OBC in civil posts and services under the Government of India. The Certificate should also contain the „Creamy Layer’ Exclusion clause. The OBC Certificate produced by the candidates should be as per the Central List of OBCs published by the Govt. of India and not by the State Government.

Essential Instructions for Fill AI Airport Services Limited Recruitment 2022 Online Application Form

  •  The candidates must read the AI Airport Services Limited Recruitment 2022 Notification Pdf given below, carefully before applying the Online application form for the relevant post.
  •  The candidates must ensure their eligibility in respect of category, experience, age and essential qualification(s) etc. as mentioned against each post in the AI Airport Services Limited Recruitment 2022 advertisement to avoid rejection at a later stage. The decision of the AI Airport Services Limited Selection Department in this regard shall be final
  •  The candidates are advised to give their working mobile number and e-mail ID, used by them in the AI Airport Services Limited Recruitment 2022 Online Application and ensure their working till the completion of the selection process to avoid inconvenience. There will be no other means of contacting them except their e-mail & Mobile numbers
  •  For more details please check AI Airport Services Limited Recruitment 2022 official notification below

HOW TO APPLY:


Applicants meeting with the eligibility criteria mentioned in this advertisement, as on 1st February, 2022, are required to forward their applications as per the attached application format along with its attachments, latest by 21st March 2022, by E-mail to hrhq.aiasl@airindia.in, mentioning the subject as “Post Applied for, for Goa International Airport, Western Region, AIASL”. (Fill in the post in the blank space).
Official NotificationClick Here
Apply NowClick Here
Official WebsiteClick Here

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements