എല്ലാ ജില്ലയിലും വാളണ്ടിയർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. | volunteer recruitment for k-disc

എല്ലാ ജില്ലയിലും വാളണ്ടിയർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. | volunteer recruitment for k-disc


മദർ അനിമേറ്റർമാരുടെയും വളണ്ടിയർമാരുടെയും തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട് മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കൗൺസിൽ (കെ-ഡിസ്ക്) ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആകെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 63 ആണ്. അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ഫെബ്രുവരി 4-നോ അതിനു മുമ്പോ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.തസ്തികയുടെ പേര് : മദർ അനിമേറ്റർസ്

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 42

പ്രായപരിധി : 40 വയസ്സ്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : B.Sc. ഗണിതം (അഭിലഷണീയം) / ഏതെങ്കിലും സയൻസ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ശമ്പളം : പ്രതിമാസം 12,500 രൂപ

സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്


തസ്തികയുടെ പേര് : വളണ്ടിയർമാർ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 21

പ്രായപരിധി : 25 വയസ്സ്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : പ്ലസ് ടു (സയൻസിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ശമ്പളം : 7,500 രൂപ

സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്.


ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിറവേറ്റിയ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യോഗ്യതാപത്രങ്ങളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം വിശദമായ റെസ്യൂമെ/സിവി cmdrecruit2021@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ഫെബ്രുവരി 4 ആണ്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post